Es modifica el Codi Penal vigent i apareix la figura de la responsabilitat penal empresarial:

Al desembre de 2010 va entrar en vigor la Llei Orgànica 5 / 2010 de 22 de Juny, la qual modificava el Codi Penal vigent fins aleshores i es va regular l'anomenada "Responsabilitat Penal de les Persones Jurídiques" en relació a aquells delictes que s'hagi comès en el seu si, no únicament per les persones amb poder de representació, sinó també per les que es troben jeràrquicament sotmeses a aquelles, com a conseqüència de no haver-se exercit sobre les mateixes el "degut control", però (i això no cal oblidar-ho) tenint sempre molt presents les circumstàncies del cas concret per evitar una responsabilitat objectiva.

Aquesta situació va portar com a conseqüència la necessitat d'establir uns mecanismes de control ( "codis de bones pràctiques") que poguessin atenuar la responsabilitat empresarial respecte a les conductes delictives comeses en el seu si i en el seu propi benefici.

L'establiment dels anomenats "Codis de bones pràctiques", Tenia com a finalitat que les empreses col·laboraran activament en la prevenció i el descobriment de la delinqüència econòmica, atenuant la seva responsabilitat si les empreses denunciaven els delictes comesos en el seu si (de difícil plasmació, tot s'ha de dir), si col·laboraven en la investigació de tals delictes, si procedien a reparar el dany causat o si establien mesures de prevenció per descobrir els delictes que en el futur poguessin arribar a cometre en l'àmbit de la persona jurídica.

modificació legislativa

En l'actualitat (i després de menys de quatre anys de vigència de l'actual normativa) es troba en fase de tramitació parlamentària el Projecte de Llei de modificació del Codi Penal que pretén assimilar el mateix als imperants en el nostre entorn en relació a la Responsabilitat Penal empresarial.

El text que està sent discutit en seu parlamentària (si arribés a aprovar-se en els termes fins ara coneguts) portaria a considerar com a acte punible la manca d'implantació del programa de prevenció (o que el mateix, havent estat implantat, hagi resultat ineficaç), sancionant al representant legal d'una empresa que hagi omès l'adopció de mesures de vigilància si resulta que la conducta il·lícita hagués pogut ser dificultada amb l'aplicació d'aquests mecanismes de control.

Aquesta situació emfatitza, si és possible, la necessitat d'implementar un Model de Prevenció per fer front a aquelles possibles actuacions il·lícites des del punt de vista penal en què podria arribar a incórrer l'entitat atenent a l'activitat a la qual es dediqui.

La modificació legislativa preveu aprovar que un òrgan de la companyia s'encarregui de la supervisió del compliment del programa de prevenció, disposant de poders autònoms d'iniciativa i control; però, en empreses de petita dimensió (aquelles que es troben autoritzades a presentar comptes de pèrdues i guanys abreujat) s'admetrà que aquesta tasca l'assumeixi directament l'òrgan d'administració.

La exempció empresarial (És a dir, la irresponsabilitat empresarial des del punt de vista penal) s'aplicaria en el cas que l'empresa pogués provar que no s'ha produït una omissió o un exercici insuficient de les funcions de vigilància per part de l'òrgan de compliment normatiu. Si aquestes circumstàncies només es poden corroborar de forma parcial es tindran en compte per atenuar la pena, però no per derivar en una completa exoneració.

En definitiva, per a una organització empresarial, cal que les persones jurídiques comptin amb un Codi de Bones Pràctiques per a la prevenció de delictes en el seu si i que estableixi pautes de comportament i transparència en l'àmbit intern i que, simultàniament, reflecteixi les actuacions procedents per a una deguda vigilància periòdica del funcionament empresarial.

Si aquest Codi de Bones Pràctiques o Model de Prevenció és eficient, en l'hipotètic (i no desitjat) descomptat que s'arribés a cometre un fet punible en l'àmbit empresarial (ja fos pels seus òrgans rectors, pels seus legals representants, apoderats o, fins i tot, pels seus empleats), eximiria (o, si escau, atenuaria) els riscos penals per la pròpia Societat.

Finalment, i ateses les controvèrsies que van sorgir quan va entrar en vigor la responsabilitat penal de les persones jurídiques, es regulen de forma més clara i precisa els requisits que s'han de seguir en tots els sistemes de prevenció a implementar en les empreses.

Òbviament el Projecte de Llei de Reforma del Codi penal no únicament se centra en l'actualització dels extrems indicats relatius a la responsabilitat penal de les persones jurídiques. Es modifiquen diversos preceptes sobre matèries de tot tipus, però pel que fa a consideracions de tipus empresarial o societari, ens sembla rellevant esmentar la regulació de forma nova del delicte de concurs punible o insolvència. Amb aquesta regulació es busca facilitar una resposta adequada als supòsits de realització d'actuacions contràries al deure de diligència en la gestió d'assumptes econòmics en el context d'una situació de crisi econòmica del subjecte o empresa, posant en perill els interessos dels creditors; també es busca oferir garanties i seguretat en la determinació de les conductes punibles.

En aquest sentit ens sembla remarcable destacar que es consideri punible l'actuació en virtut de la qual aquell que, trobant-se en una situació d'insolvència actual o "imminent", realitzi determinades conductes, com ara la realització d'actuacions que no s'ajustin al deure de diligència en la gestió d'assumptes econòmics, disminuint el valor dels actius patrimonials; la participació en negocis especulatius si no té justificació econòmica i és contrària al deure de diligència en la gestió d'assumptes econòmics; l'incompliment de la gestió de la comptabilitat o la comissió d'irregularitats rellevants; l'alteració de la documentació obligatòria a portar per qualsevol empresari abans del transcurs legal de conservació; la formulació dels comptes anuals o dels llibres comptables de manera contrària a la normativa comptable ...

Finalment, hem d'indicar que no resulta possible determinar d'una manera precisa el moment en què conclourà la tramitació en seu parlamentària i, en conseqüència, quan es preveu la possible entrada en vigor d'aquesta enèsima modificació del Codi Penal, però tots els indicadors fan preveure que al llarg del primer trimestre de l'Exercici 2015 es trobi plenament vigent la reforma a què ens referim en el present article. Quan disposem d'informació més precisa sobre els preceptes finalment aprovats i sobre la seva entrada en vigor, el traslladarem per al seu coneixement.


Sobre l'autor:

Daniel Vigo, dig advocats

Daniel Vigo

DiG Advocats

Linkedin