Primera sentència del Tribunal Suprem

ens referíem en un anterior article al fet que el contingut de la Sentència del Tribunal Constitucional de 11 de Maig de 2.017 sobre l'Impost de Plusvàlua havia derivat en una important discussió pel que fa a l'abast de la mateixa ja que aquella no va ser prou clarificadora.

Malgrat una interpretació molt "particular" que es va efectuar d'aquesta Sentència, i que venia a considerar que qualsevol liquidació girada sobre la base del contingut de la Llei d'Hisendes Locals (LHL) per liquidar l'Impost de Plusvàlua havia de ser considerada nul·la (encara que el venedor hagués obtingut beneficis amb la transmissió) en haver-se dictat en base a uns articles de la LHL que van ser "expulsats d'origen" de l'ordenament jurídic, això ha estat rebutjat de ple pel Tribunal Suprem.

La coneguda com a "teoria maximalista" va ser rebutjada rotundament per la Sentència de 9 de Juliol de 2.018 del Tribunal Suprem. Per al TS, únicament es pot reclamar la devolució de la plusvàlua en els casos en què hi hagi hagut pèrdues (ja sigui en transmetre un immoble, ja sigui a l'heretar), el contribuent ho pugui acreditar i això no és desvirtuat per l'Administració.

I aquesta primera Sentència dictada pel Tribunal Suprem ha vingut seguida d'una segona dictada en dates posteriors (concretament, la Sentència 1.248 / 2.018 de 17 de Juliol), la qual confirma íntegrament la resolució dictada dates abans pel mateix tribunal.

Esperem que la resta de Recursos de Cassació que es troben pendents de resoldre pel TS acabin de clarificar els punts difusos que es van constatar després de la Sentència del Tribunal Constitucional de 11 de Maig de 2.017 i això ajudi a donar resposta a tots els supòsits que es estan tramitant per plusvàlues meritades amb anterioritat a aquesta data i que en molts casos es troben formalment "suspesos". I això per què els supòsits posteriors a la Sentència del Tribunal Constitucional hauran de ser tramitats a partir de la modificació de la Llei d'Hisendes Locals, la qual encara es trobi pendent d'aprovació.

Per això, podem arribar a una conclusió que no sembla desgavellada: si bé es van aclarint qüestions, divuit mesos després d'haver-se dictat la STC segueix la incertesa pel que fa a l'aplicació de l'Impost de Plusvàlua. I igualment, després de divuit mesos segueix sense haver-se adaptat la Llei d'Hisendes Locals al mandat del Constitucional.

¿Sembla lògic? ¿L'impacte que podria arribar a tenir en les arques municipals no tindrà res a veure amb aquesta exasperant demora en complir el mandat del Tribunal Constitucional? ¿No estem davant d'un Estat de Dret, un dels pilars bàsics és el compliment de les resolucions dictades pel Poder Judicial? Que cadascú ho valori com consideri ...


Sobre l'autor:

Daniel Vigo, dig advocats

Daniel Vigo

DiG Advocats

Linkedin