L'IVA en el lloguer amb opció de compra que és i com funciona:

El lloguer d'habitatges està exempt de l'Impost sobre el valor Afegit IVA en el lloguer amb opció de compra.

No obstant això, la incorporació al Contracte de Lloguer d'una Opció de Compradetermina la finalitat o destinació de l'immoble, que no és altre que el de la seva venda.

Les quantitats que es cobrin de l'inquilí passen a configurar-se com quantitats a compte d'una operació subjecta i no exempta d'IVA, com és la "primera entrega d'una edificació". Per això, les dues operacions (lloguer i posterior adquisició) estaran gravades per l'impost esmentat.

Segons una recent modificació de la Llei d'IVA, amb entrada en vigor el passat 28 d'octubre, tant el lloguer com la futura transmissió de l'habitatge tributaran per l'IVA al tipus impositiu reduït: el 7% (possible augment a 8% des 2010 , segons el Projecte de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per al proper any).

L'IVA en el lloguer amb opció de compra que hagin resultat exigibles fins al 27 d'Octubre de 2009 estaven subjectes al tipus general: el 16%.

Amb l'execució de l'Opció de Compra les quantitats satisfetes durant l'arrendament es converteixen en quantitats pagades a compte del preu de l'habitatge, de manera que les quotes repercutides al 16% han de ser rectificades perquè la tributació es produeixi al tipus del 7% .


Quant al Impost sobre Societats, Entenem que l'import del lloguer sempre ha de ser considerat com un ingrés o despesa del període.

Si la venda posterior de l'habitatge es va a formalitzar pel valor brut, s'ha de comptabilitzar una provisió (fiscalment no deduïble) durant els exercicis en els quals l'immoble es trobi arrendat, pel mateix import dels lloguers cobrats.

L'exercici de l'opció de venda generarà una renda (benefici) per la diferència entre el valor d'adquisició (menys les amortitzacions i provisions acumulades) i el preu de venda. Serà llavors quan s'apliqui, comptablement, la provisió comptabilitzada durant la vida de l'arrendament.

Per al cas en què la venda es faci pel valor net de l'habitatge, no serà necessari registrar cap provisió durant el període de vigència de l'arrendament i en el moment de la venda aquesta es realitzarà i es registrarà pel seu valor net.

Si s'acorda entre les parts la inscripció, en el Registre de la Propietat, de l'opció de compra (garanteix l'efectivitat de la mateixa davant de possibles tercers adquirents), serà necessari l'atorgament d'escriptura pública i l'operació quedarà gravada per l' Impost sobre Actes Jurídics Documentats, Amb caràcter general al tipus del 1%.


Sobre l'autor:

Francesc Fortuny, Dig advocats

Francesc Fortuny

DiG Advocats

Linkedin