Hem preparat un article especial, amb motiu de la nova Llei de l'Impost sobre Societats 2015, Que estarà vigent a partir de l'1 de gener de l'2.015 i que hauran de tenir en compte totes les empreses. Resumim a continuació els aspectes més importants de la mateixa:

Conceptes d'activitat econòmica i entitat patrimonial (Art. 5)

activitat econòmica és l'ordenació per compte propi dels mitjans de producció i de recursos humans o d'un d'ambdós amb la finalitat d'intervenir en la producció o distribució de béns o serveis. En el cas d'arrendament d'immobles només s'exigeix ​​comptar amb una persona ocupada amb contracte laboral i jornada completa. L'activitat econòmica es determinarà tenint en compte totes les societats que formin un grup.

Es entitat patrimonial aquella en què més del 50% del seu actiu o del grup estigui constituït per valors (exclosos els que atorguin almenys el 5% del capital amb la finalitat de gestionar la participació amb mitjans materials i personals) o no estigui afecte a una activitat econòmica .

Subjectes passius (Art. 7 i DT 34)

A partir d'2.016 seran subjectes passius d'aquest impost les societats civils que tinguin objecte mercantil (no les CB ni les professionals). En l'actualitat tributen en l'IRPF en el règim d'atribució de rendes. 2.015 aquestes societats civils podran liquidar sense cost fiscal (DT 19 Llei IRPF).

Ampliació de la base imposable

 • No són deduïbles les pèrdues per deteriorament d'l'immobilitzat material, inversions immobiliàries, immobilitzat intangible inclòs el fons de comerç, així com dels valors de renda fixa (Art. 13).
 • Es suprimeixen els coeficients de correcció monetària a les rendes positives derivades de la transmissió d'immobles.
 • Les rendes negatives generades en la transmissió d'elements de l'immobilitzat material i intangible, inversions immobiliàries, valors representatius de deute i establiments permanents, quan l'adquirent sigui del mateix grup s'han d'imputar en el període en què aquests elements siguin transmesos a tercers aliens al grup, o bé quan l'entitat transmetent o l'adquirent deixin de formar part del mateix (Art. 11).
 • Les dotacions per deteriorament de crèdits per insolvències de deutors no vinculats, excepte el supòsit de l'article 13.1.a), s'integraran a la base imposable amb el límit del 70% de la base imposable positiva prèvia a la seva integració, a l'aplicació de la reserva de capitalització ia la compensació de bases imposables negatives (Art. 11).
 • Es simplifiquen les taules d'amortització i es mantenen els diferents mètodes d'amortització. Es conserven els supòsits de llibertat d'amortització: l'activitat d'R + D + it ia les inversions de les pimes en actius fixos nous amb creació d'ocupació (Art. 12).
 • L'immobilitzat intangible amb vida útil definida s'amortitzarà atenent a la durada de la mateixa (Art. 12). No aplicable als actius adquirits abans del 1-1-15 a entitats del grup (DT 35).
 • És deduïble el preu d'adquisició de l'actiu intangible amb vida útil indefinida, inclosos els fons de comerç, amb el límit màxim del 5% del seu import (Art. 13). No aplicable als actius adquirits abans del 1-1-15 a entitats del grup (DT 35).
 • Es limita la deducció fiscal de les atencions a clients fins al 1% de l'import net de la xifra de negocis (Art. 15).
 • Si hi ha vinculació, no seran deduïbles les despeses derivades d'operacions quan per al perceptor no es considerin ingrés o estigui exempt o sotmès a una tributació nominal inferior al 10% (Art. 15).

despeses financeres

Instruments financers com els préstecs participatius, si han estat atorgats per entitats del grup, tindran el mateix tractament que la participació en fons propis, la despesa financera no serà deduïble (Art 15).

Es limita la deducció de despeses financeres associades a la compra d'entitats si l'entitat adquirida s'incorpora al grup de consolidació fiscal de la adquirent o és objecte d'absorció (amb o sense aplicació del règim especial amb posterioritat al 20-6-2014 (DT 18)). En els 4 anys posteriors s'estableix un límit addicional del 30% del benefici operatiu de l'entitat adquirent, excepte que l'endeutament derivat de la mateixa no superi el 70% del preu de compra o que es minori des de l'adquisició, almenys en la part proporcional que correspongui a cada un dels 8 anys següents, fins que el deute arribi al 30% del preu d'adquisició (Art. 16 i 83).

Retribució d'administradors (Art. 18)

Les retribucions als administradors per l'exercici de funcions diferents de les corresponents al seu càrrec són deduïbles, amb independència del caràcter mercantil o laboral de la relació.

Operacions vinculades (Art. 18)

 • Simplificació, o supressió, de la documentació per a aquelles entitats o grups l'import net de la xifra de negocis sigui inferior a 45 M €. No hi ha obligació de documentació quan l'import de la contraprestació del conjunt d'operacions amb la mateixa entitat no superi els 250.000 €.
 • la vinculació en la relació soci-societat es fixa en el 25% (abans 5%). En el cas d'administradors la vinculació inclou als de fet i als de dret.
 • S'elimina de les relacions de vinculació l'establerta entre "una entitat i els socis d'una altra quan ambdues pertanyin al mateix grup".
 • La retribució dels socis d'una entitat professional ha de ser al menys el 75% (ara és el 85%) de l'resultat previ a la seva deducció.

Doble imposició interna i internacional (Art. 21)

Estan exempts els dividends i les rendes positives derivades de la transmissió de la participació en entitats amb els següents requisits:

La participació, directa o indirecta, ha de ser superior al 5% o la inversió superior a 20 M €, i s'ha de tenir amb més d'un any d'antiguitat (o completar aquest període posteriorment). En cas de participades en què més del 70% dels seus ingressos procedeixin de participacions, la participació indirecta ha de complir el requisit de participació o d'inversió mínima.

La societat participada no resident hagi estat subjecta i no exempta a un impost anàleg a l'espanyol a un tipus nominal no inferior al 10%. En tot cas és aplicable amb països amb els quals s'ha signat CDI amb clàusula d'intercanvi d'informació.

Si no compleix aquests requisits el soci de l'entitat resident tributarà al tipus general i el de la no resident aplicarà la deducció per doble imposició internacional.

No s'aplica l'exempció a les rendes positives derivades de la transmissió de la participació en els següents casos:

Si la participada era patrimonial, a la part de la renda que excedeixi l'import dels beneficis no distribuïts.

En les entitats subjectes al règim de transparència fiscal internacional al 15% de la seva rendes.

En la transmissió exempta de participacions respecte de les que el soci hagi efectuat alguna correcció de valor fiscalment deduïble, la correcció de valor s'integrarà a la base imposable (DT 19).

Les rendes negatives derivades de la transmissió de la participació són deduïbles amb els següents límits:

Es dedueix de la pèrdua dels dividends que no han tributat percebuts des 2.009 (DT 19).

Es difereixen les rendes negatives en transmissions dins del grup.

Reserva de capitalització (Art. 25)

És aplicable a totes les societats i consisteix en una reducció a la base imposable de l'10% de l'import de l'increment dels seus fons propis (excloent operacions societàries), si es compleixen els següents requisits:

 • L'increment dels fons propis es mantingui durant 5 anys, excepte per l'existència de pèrdues comptables.
 • Es doti una reserva in-disponible per 5 anys per l'import de la reducció.

Aquesta reducció no podrà superar el 10% de la base imposable positiva prèvia a l'ajust per deteriorament de morosos ia la compensació de bases imposables negatives. Si la base imposable de l'any és insuficient la reducció es podrà aplicar en els dos anys següents.

Tipus de gravamen (art. 29 i DT 34)

2014 2015 2016
General 30% 28% 25%
Pimes 25%-30% 25%-28% 25%
Micropimes (1) 20%-25% 25% 25%
Nova constitució 15%-20% 15% 15%

(1) Xifra de negocis en l'any inferior a 5 M € i entre 1 i 25 treballadors. La plantilla ha de ser superior a la d'2.008.

Incentius a la realització de determinades activitats

Desapareixen les deduccions per inversions mediambientals, per reinversió de beneficis extraordinaris (a) i per inversió de beneficis (b).

(A) Deducció del 12% -7% -2% de la quota si en cas de venda d'immobilitzat es reinverteix (art 42 LIS anterior).

(B) Per a Pimes. Deducció del 10% dels beneficis de l'any que s'inverteixin en AFN (art 37 LIS anterior).

Millora la deducció per R + D + it (Art. 37) i es mantenen les deduccions per creació d'ocupació (Art 38).

Les deduccions per inversions, encara que la inversió es realitzi a partir de 2.015, i per doble imposició, pendents d'anys anteriors s'aplicaran segons la norma anterior amb el límit de l'art. 39 de la LIS, 25%, o 50% en el cas de R + D + IT, de la quota íntegra minorada en les deduccions per doble imposició internacional i les bonificacions (DT 24).

Els crèdits fiscals podran ser comprovats durant deu anys. Transcorregut aquest període haurà d'acreditar que són procedents així com la seva quantia, mitjançant l'exhibició de la liquidació de l'impost i de la comptabilitat (comptes anuals) dipositada en el registre mercantil. (Art. 39).

Bases imposables negatives (Art. 26, DT 34 i 36)

 • No caduquen les bases imposables negatives pendents de compensació.
 • A partir d'2016 només es pot compensar el 70% de la base imposable prèvia a l'aplicació de la reserva de capitalització, amb un mínim de 1 M €.
 • No es podran compensar bases imposables negatives pendents si:
 • L'adquirent posseïa una participació inferior al 25% amb anterioritat a la generació de les BIN i superior al 50% amb posterioritat i la societat és inactiva tres mesos anteriors a l'adquisició o si és patrimonial o s'ha donat de baixa en l'índex d'entitats o per realitzar després de la seva compra activitats diferents a les anteriors que suposin més del 50% de la xifra de negocis anterior.
 • Les bases imposables negatives podran ser comprovades durant deu anys. Transcorregut aquest període haurà d'acreditar que són procedents així com la seva quantia, mitjançant l'exhibició de la liquidació de l'impost i de la comptabilitat (comptes anuals) dipositada en el registre mercantil.

Consolidació fiscal (Art. 58 i ss)

 • La societat dominant del grup fiscal posseirà, de manera directa o indirecta, almenys el 75% del capital i la majoria dels drets de vot de les entitats incloses en el perímetre de consolidació.
 • Es permet la consolidació de totes les societats dependents espanyoles encara que la dominant no sigui resident a Espanya. També s'incorporen al grup els establiments permanents a Espanya.
 • La incorporació d'una societat a un grup de consolidació podrà ser acordada per l'òrgan d'administració de la companyia.
 • La integració d'un grup fiscal en un altre no comporta els efectes de l'extinció d'aquell.

Règim especial de fusions i escissions (Art. 76 i ss)

 • És el règim general aplicable a les operacions de reestructuració (s'ha d'optar a la NO aplicació del règim). Es manté l'obligació de comunicar a l'Administració tributària la realització de les operacions, però no és un element constitutiu del dret a aplicar el règim (Art. 89).
 • Desapareix el tractament fiscal del fons de comerç de fusió, conseqüència de l'aplicació de l'exempció en la transmissió de participacions. Es manté la normativa anterior (deducció del 5%) per a les operacions realitzades abans del 1-1-15 i per a les posteriors per la part de la participació adquirida abans d'aquesta data (DT 27).
 • Tant en una escissió parcial com financera poden quedar en la societat escindida només participacions (superiors al 50%) en entitats (Art. 76).
 • L'entitat adquirent se subroga en les bases imposables negatives generades per una branca d'activitat, quan la mateixa és objecte de transmissió, de manera que les bases imposables acompanyen a l'activitat que les ha generat (Art. 84).
 • L'Administració tributària ha de determinar la no aplicació parcial o total del règim, eliminant només els efectes de l'avantatge fiscal obtingut (Art. 89).

Empreses de reduïda dimensió (Art. 101 i ss)

S'introdueix la reserva d'anivellament de bases imposables negatives (Art. 105), el que suposa una reducció de la base imposable de l'any fins a un 10% del seu import sempre que es constitueixi una reserva in-disponible, amb el límit màxim de 1 M €. Si no es produeixen bases imposables negatives en els cinc anys següents la societat d'afegir a la seva base imposable la referida reserva. Aquest règim no és d'aplicació per a les societats patrimonials.

Retencions (Art. 128 i DT 34)

La retenció aplicable amb caràcter general es redueix del 21% al 20% en 2015 a 19% en 2016. Per a professionals serà del 19% i 18% respectivament.

Amortització d'actius adquirits abans del 1-1-2015 (DT 13)

Els actius per als quals, en exercicis iniciats abans de l'1-1-2015, s'hagin aplicant coeficients d'amortització diferents al que els correspon per aplicació de la nova taula d'amortització, s'amortitzaran durant els exercicis que resten fins a completar la seva nova vida útil , segons la citada taula, sobre el valor net fiscal del bé existent a 1-1-2015.

Les entitats que estiguessin aplicant un mètode d'amortització diferent al lineal en exercicis iniciats abans de l'1-1-2015 i, en aplicació de la nova taula d'amortització els correspongués un termini d'amortització diferent, poden aplicar el mètode d'amortització lineal en el període que resti fins a finalitzar la seva nova vida útil, el valor net fiscal existent a 1-1-2015.

Pròrroga per a 2.015 de mesures temporals aplicables en 2.014 (DT 34):

 • La limitació a l'aplicació de la llibertat d'amortització per a les inversions realitzades fins a l'entrada en vigor del RDL 12 / 2012.
 • Amortització de l'1% per a la deducció dels fons de comerç financer, de compra de negoci i de fusió.
 • Amortització de l'2% per a la deducció de l'immobilitzat intangible de vida útil indefinida.
 • La limitació a la compensació de BINs del 50% (xifra de negocis entre 20 i 60 M €) i del 25% (més de 60 milions) de la base imposable abans d'aplicar la reserva de capitalització.
 • La incorporació a la base imposable del pagament fraccionat calculat segons el resultat del període del 25% dels dividends i les rendes derivades de participacions en entitats no residents i del 100% en entitats residents a les quals sigui d'aplicació l'exempció de l'art. 21.
 • Pagament fraccionat mínim del 6% o del 12% del resultat comptable per a entitats que en 2.014 hagin facturat més de 20 M €.
 • Percentatges incrementats dels pagaments fraccionats per a societats que hagin facturat més de 10 M € en 2.014.

Deducció per reversió d'amortitzacions (DT 37)

A partir de l'1-1-2016 les entitats que integrin en la seva base imposable amortitzacions no deduïbles en 2.013 i 2.014 tindran dret a una deducció de la quota de l'5% (en 2.015 del 2%) de l'import integrat.


Sobre l'autor:

Xavier Vals DiG Advocats barcelona fiscal

Xavier Vals

DiG Advocats

Linkedin