Que és el pacte de socis i perquè és imprescindible:

És habitual que clients, amics o coneguts amb desitjos de muntar un negoci, Que estiguin tancant una inversió d'un ja en marxa, ens facin preguntes sobre aspectes vinculats a l'pacte de socis.

Segurament perquè és la primera vegada que han sentit parlar d'ells i et preguntin: «Què és un pacte de socis?», O et facin consultes més concretes com «Quin contingut ha de tenir un pacte de socis ?, He de regular el meu retribució en el pacte de socis? Què he de fer si complint amb el que preveu el pacte de socis la companyia es veu perjudicada? », La veritat és que, tant en un o altre cas, es fa imprescindible ser molt conscient del que se signa i les conseqüències d'això, ja que un cop signat potser el tema ja no tingui solució.

A la pràctica, la constitució d'una societat és el primer pas que estan donant moltes persones de cara a posar en marxa una idea de negoci. Denominats actualment com 'emprenedors', aquestes persones faran tot el possible i impossible perquè el seu projecte empresarial tiri endavant, incorporant al mateix tots els recursos estiguin a les seves mans per intentar tirar endavant el projecte. Però, de vegades, per poder aconseguir-ho, caldrà que hagin convingut les regles del joc, des d'un primer moment, amb la resta de socis.

I és aquí on juguen un paper vital els anomenats pactes de socis, pactes per-socials, contractes d'accionistes o qualsevol denominació anàloga a les anteriors. En definitiva, es tracta de contractes que signen els socis o accionistes d'una companyia on es pot i se solen regular aspectes vitals per al futur de les relacions entre els socis i de la pròpia societat, així com de vegades fins i tot per a l'èxit o sortida del projecte empresarial.

Ja siguis emprenedor, inversor particular o companyia que gestiona inversions en nom de tercers i que busca les millors alternatives de 'Startup' on invertir, el pacte de socis és el document idoni on regular les possibles vicissituds que es pugui trobar la Companyia en un futur i en el qual s'han d'establir els escenaris més òptims perquè el projecte empresarial no descarrili. I el mateix si es tracta de Companyies que ja estiguin operatives i que bé van a incorporar nous socis a la mateixa o que senzillament el que volen és fixar unes regles funcionament de la Companyia de cara al futur. Per a tots els casos precedents el fixar les regles de joc en un pacte de socis pot ser la millor solució.

Quant al seu contingut, no hi ha un nombre tancat de qüestions que hagin de recollir obligatòriament els pactes de socis; tan sols s'ha de respectar la legalitat vigent. Així, és normal que en els pactes de socis es regulin qüestions com les relatives a les regles de transmissió de les participacions socials; els drets d'arrossegament (drag along) i d'acompanyament (tag along) Dels socis; les opcions de compra i venda de participacions socials; les regles d'entrada o sortida de socis en la Companyia; la previsió de matèries reservades a la Junta de Socis o Consell d'Administració amb exigència d'unes majories reforçades; el règim d'actuació de l'equip directiu (remuneració, permanència, no competència, ...); o bé aspectes de funcionament de la Companyia (finançament de la Companyia, nomenament Administradors i equip directiu, regles de distribució de beneficis, ...).

Però insistim que el contingut del pacte de socis serà una cosa que ha d'examinar-i determinar-se en cada cas, sense que necessàriament hi hagi unes necessitats anàlogues per a uns i altres projectes empresarials. I en això rau la gran importància d'analitzar la qüestió del que es vol regular amb deteniment i conscients totes les parts de les conseqüències legals que cada un dels pactes comportarà.

La gran transcendència dels pactes de socis respecte d'altres acords socials adoptats per la junta de socis de la companyia o el que preveuen els propis estatuts socials, rau en el fet que es tracta d'un contracte que regirà les relacions dels socis signants en la societat, sense que pugui ser modificat llevat d'acord de tots ells, a diferència del que preveuen els pactes recollits en els estatuts socials que sí que es poden modificar per les majories previstes en els propis estatuts o, si s'escau a la llei. Es tracta d'un contracte i com a tal només pot modificar-se amb l'acord de tots els signants.

«Es tracta d'un contracte que regirà les relacions dels socis signants en la societat, sense que pugui ser modificat llevat d'acord de tots ells, a diferència del que preveuen els pactes recollits en els estatuts socials que sí que podran modificar-se.»

És habitual que, bé perquè les companyies van augmentant de mida o per la pròpia realitat de les mateixes, els socis (o alguns d'ells) vulguin modificar el pacte inicial de socis o fins i tot vulguin signar un nou acord que substitueixi l'inicial, però insistim que, per això, caldrà la conformitat de tots els signants del pacte inicial, sent molt important que cada un els pactes de socis que se signin puguin preveure unes regles de funcionament que en cap cas impedeixin l'evolució del negoci i de la companyia.

Pel que fa a quin ha de ser l'objectiu d'un pacte de socis, creiem que el principal ha de ser el d'establir unes regles de funcionament i actuació en què tots els Socis estiguin conformes i s'evitin possible situacions de conflicte en un futur. Això tindrà l'inconvenient d'haver d'afrontar algunes qüestions espinoses en el moment de la signatura del pacte de socis, però l'experiència ens indica que és millor preveure i acordar les coses al principi que no obviar-i que després puguin comportar entrar en discussions i litigis entre els socis que fins i tot puguin comportar el tancament de la companyia o el fracàs del negoci.

Moltes vegades estarà en joc la viabilitat o no del projecte empresarial i d'aquí la gran importància que té un pacte de socis i els pactes que es recullin en el mateix. De la mateixa manera, les obligacions personals que es poden assumir pels emprenedors en un pacte de socis a muntar una 'Startup' poden arribar a ser de tal importància que obviar l'assessorament legal d'un expert pot tenir unes greus conseqüències que el signant pot arrossegar durant molts anys de la seva vida.

«En definitiva, ja sigui una empresa de nova constitució o una amb anys de recorregut, el pacte de socis pot ser el document ideal per establir un marc d'actuació que permeti, sense risc de sorpreses en el futur, el correcte esdevenir de la companyia i de les relacions dels socis de la mateixa, en els pròxims anys. »

Des DiG Advocats creiem que convé i es fa imprescindible un assessorament legal que permeti, en cada cas, conèixer els avantatges i desavantatges del que es va a signar i així, d'aquesta manera, poder prendre en cada moment les decisions empresarials adequades.


Sobre l'autor:

Marc Jimenez, dig advocats

Marc Jimenez de Parga

DiG Advocats

Linkedin