Segueixen les novetats laborals. El passat 12 de març de 2019, va ser publicat el Reial decret llei 8 / 2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral a la jornada de treball (Des d'ara "RDL"), que introdueix variacions substancials en les relacions laborals i en el que a la seva organització refereix, com ara l'obligació de tot empresari de realitzar un registre de jornada laboral dels seus treballadors. En aquest sentit, a continuació, descrivim els aspectes essencials a tenir en compte amb la implantació d'aquesta nova mesura.

En què consisteix el registre de jornada laboral?

El registre de jornada laboral es configura com una eina que permet portar un control efectiu sobre la jornada de treball realitzada pels empleats d'una empresa. Així, i perquè tal registre compleixi amb la seva finalitat, cal que reculli els camps referits a:

  • Nom complet del treballador
  • Dia
  • Hora d'entrada
  • Hora de sortida
  • Temps de treball efectiu
  • Signatura del treballador

Si desitja que l'ajudem amb el compliment d'aquesta obligació no dubti en contactar-nos.

Sobre què treballadors s'ha de fer el registre de jornada laboral?

Amb l'anterior redacció de l'Estatut dels Treballadors, les empreses tan sols estaven obligades a portar un control de jornada sobre els treballadors que estaven contractats sota la modalitat de a temps parcial. No obstant això, l'entrada en vigor de l'esmentat RDL ha comportat la introducció d'un nou apartat a l'art. 34 de l'Estatut dels Treballadors (concretament l'art. 34.9 ET), mitjançant el qual s'estableix l'obligació que el registre de jornada s'hagi de realitzar sobre tots i cadascun dels treballadors.

Com s'ha de fer?

El RDL no especifica de quina manera cal realitzar-lo, però, i sense perjudici que amb posterioritat tals aspectes es desenvolupin reglamentàriament, fins a l'actualitat han estat vàlids els registres de jornada tant realitzats manualment (contenint la signatura original del treballador) com els realitzats per mitjans electrònics (com mètodes de fitxatge amb targetes, empremta dactilar, aplicacions mòbils, per exemple). Tot i això, l'empresa haurà d'organitzar i documentar aquest registre de jornada mitjançant negociació col·lectiva o acord d'empresa o, si no, decisió de l'empresari amb la consulta prèvia amb els representants legals dels treballadors.

Hem de tenir en compte que, sense perjudici de l'efectiva realització d'aquest registre, l'empresa ha de posar a disposició de cada treballador, així com tindrà l'obligació de conservar-lo durant un període mínim de quatre anys.

A partir de quan s'ha de fer?

Tal com estableix el RDL, és aplicable als dos mesos de la publicació en el BOE, per tant, haurà de començar a realitzar-se obligatòriament a partir del proper 12 de maig de 2019.

Què passa si l'empresa incompleix la seva obligació de registre de jornada laboral?

L'entrada en vigor d'aquest RDL, també ha comportat modificacions sobre la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social (LISOS). Així, el 7.5 LLISOS ara es considera com a falta greu la transgressió de les normes en matèria de registre de jornada, entre d'altres.

Per això, un incompliment en aquesta obligació empresarial portaria aparellada la imposició d'una multa d'entre 626 € a 6.250 €.


Sobre l'autor:

Advocada a Barcelona

Paula Puigmal

DiG Advocats

Linkedin