En el BOE del passat dia 19 d'Abril es va publicar una resolució dictada per la Inspecció de Treball i Seguretat Social que ve a adaptar tant el format com la funció de els llibres de visites que cada empresa ha de mantenir sempre a disposició dels funcionaris de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. Al BOE del passat 26 d'Abril, a més, es va publicar una correcció d'errors relativa a l'anterior resolució, incloent el format definitiu que hauran de tenir els futurs llibres de visites.

L'origen d'aquestes modificacions es troba, d'una banda, a la Llei 31 / 1995, de 8 de Novembre, De prevenció de riscos laborals, en l'article 9.2 es disposa que determinats funcionaris públics, tant de l'Administració General de l'Estat, com de les comunitats autònomes, que exerceixin tasques tècniques en matèria de prevenció de riscos, podran desenvolupar funcions de comprovació en matèria de prevenció de riscos laborals i amb capacitat de requeriment, per al que hauran de comptar amb una habilitació expedida per la seva pròpia comunitat autònoma.

D'altra banda, la Llei 30 / 1992, de 26 de Novembre, De Règim de les Administracions Públiques i procediment administratiu comú disposa en el seu article 45 que les Administracions Públiques impulsaran l'ocupació i aplicació de les tècniques i mitjans electrònics, informàtics i telemàtics, per al desenvolupament de la seva activitat i l'exercici de les seves competències. Amb aquesta finalitat, la Inspecció de Treball i Seguretat Social posarà a disposició dels usuaris una aplicació informàtica que permeti, al seu dia, substituir la utilització del Llibre de Visites convencional per un "Llibre de Visites electrònic".

En conseqüència amb l'anterior, s'ha procedit a adequar el model dels llibres de Visites a les previsions contingudes en les abans esmentades normes, de manera que a partir d'ara les empreses estan obligades a tenir a cada centre de treball, a disposició de els inspectors i subinspectors adscrits a la Inspecció de Treball i de Seguretat Social, però també dels funcionaris tècnics habilitats per a l'exercici d'actuacions de comprovació en matèria de prevenció de riscos laborals ( "tècnics habilitats") i per formular requeriments, un llibre de visites amb subjecció al model i requisits que s'estableixen en la Resolució. Fins al dia 1 de Juny de 2006 seguiran sent vàlids els llibres de visites habilitats amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta resolució. Després d'aquesta data, cada empresa haurà d'habilitar un nou llibre de visites, en el seu nou format en paper.

La implantació del "els llibres de visites electrònics "estan encara per desenvolupar, de manera que en el moment en què siguin operatius, la Inspecció de Treball publicarà la resolució oportuna en aquest sentit.

Com a últim aspecte a subratllar, les empreses que comptin amb centres de treball amb permanència inferior a trenta dies (supòsit típic de les subcontractes en el sector de la construcció, per exemple) en els que emprin a sis o menys treballadors, no estan obligades a disposar de Llibre de Visites propi d'aquests centres, sinó que podran fer servir, a aquests efectes, els llibres de visites del centre en què es trobi domiciliada l'empresa a la província de què es tracti.Silvia de Quintana Sáez

DiG Advocats