Els plans d'estalvi a llarg termini són productes financers que s'instrumenten a través d'assegurances, comptes o dipòsits que, en tot cas, garanteixin el 85% del capital invertit.

característiques principals:

  • Els rendiments procedents d'aquests plans d'estalvi estaran exempts en l'IRPF o declaració de la Renda.
  • Un contribuent només podrà ser titular de forma simultània dels plans d'Estalvi a llarg termini.
  • Per aplicar l'exempció s'exigeix, que el contribuent no faci cap disposició abans de finalitzar el termini de 5 anys des que va obrir.
  • Si es realitza qualsevol disposició abans d'aquest termini, els rendiments obtinguts al llarg de la seva vigència s'hauran d'incorporar a la base imposable de l'IRPF de l'any en què s'hagués produït la disposició.
  • Les quantitats que es poden aportar a aquests plans d'estalvi, Estan limitades a 5.000 euros anuals.

A més, s'estableixen les següents especificacions en relació amb aquest producte:

  1. S'estableix que l'exempció s'aplica als rendiments positius generats durant la vigència de plans d'estalvi (No als negatius).
  2. L'extinció del plans d'estalvi es produirà no només quan el contribuent efectuï qualsevol disposició, sinó també quan s'excedeixi el límit de les aportacions (5.000 euros anuals).
  3. S'estableix la possibilitat de constituir amb càrrec al Compte Individual d'Estalvi a llarg termini, no només un o diversos dipòsits de diners, sinó també altres productes financers.

Sobre l'autor:

Xavier Vals DiG Advocats barcelona fiscal

Xavier Vals

DiG Advocats

Linkedin