Hem de tenir present que la relació laboral existent entre el titular de la llar familiar i les dones de fer feines és de caràcter especial, permetent-se també per això altres formes d'extinció. No hem d'oblidar, que hi ha entre les parts una especial relació de confiança, al prestar-se el servei en el propi domicili, i que quan aquesta es trenca precisa d'una resolució immediata.

Així, l'ocupador o titular de la llar familiar pot efectuar un acomiadament, però també pot desistir de la relació laboral.

Cabrà la possibilitat de realitzar un acomiadament disciplinari si el treballador ha comès una falta molt greu, en aquest cas no és procedent el pagament de cap indemnització. No obstant això, hem de tenir present que si la causa no és degudament demostrada en cas d'impugnació, l'acomiadament podrà ser declarat improcedent, havent d'abonar una indemnització de 20 dies de salari per any treballat amb un límit de 12 mensualitats.

Així mateix, en lloc de l'acomiadament, el titular de la llar familiar podrà efectuar un desistiment. Per a això, s'haurà de comunicar per escrit mostrant clarament la voluntat de finalitzar la relació laboral per aquesta causa i no una altra. En aquest cas, si el treballador porta més d'un any treballant, s'haurà de concedir també un termini de preavís de 20 dies com a mínim. Si portés menys d'un any treballant, el preavís serà llavors de 7 dies. Cal esmentar que aquest preavís es pot substituir per una indemnització equivalent. A més, juntament amb la comunicació per escrit, s'haurà de posar a disposició del treballador la indemnització corresponent. Aquesta serà de 12 dies de salari per any treballat amb el límit de 6 mensualitats si es va contractar a partir del 1 de gener de 2012. Si el contracte es va subscriure amb anterioritat a aquesta data, la indemnització llavors serà de 7 dies de salari per any treballat.

És important realitzar la comunicació del desistiment a les dones de fer feines correctament ja que, en cas contrari, podria entendre com un acomiadament i correspondre una indemnització més gran. Per això, quedem a la seva disposició per si voleu assessorament en aquesta circumstància.


Sobre l'autor:

soci

Miquel Fornieles

DiG Advocats