La reforma del Codi penal 2015

Amb data 1 de Juliol de 2.015 entra en vigor la reforma del Codi Penal, Com a conseqüència de la promulgació de la Llei Orgànica 1 / 2015.

A continuació els indiquem els aspectes més destacats de la reforma:
 • S'introdueix la presó permanent revisable per aquells delictes d'extrema gravetat (assassinats especialment greus, homicidi del Cap de l'Estat o del seu hereu, de Caps d'Estat estrangers i en els supòsits més greus de genocidi o de crims de lesa humanitat).
 • Es modifica la regulació de la suspensió i de la substitució de les penes privatives de llibertat amb la finalitat de dotar-la d'una major flexibilitat i facilitar una tramitació més ràpida de la fase inicial de l'execució de les penes de presó.
 • S'inclou un nou supòsit privilegiat d'accés a la llibertat condicional que serà aplicable als penats primaris (aquells que compleixen la seva primera condemna a la presó i que hagin estat condemnats a una pena curta de presó): s'avança la possibilitat d'obtenir la llibertat condicional al compliment de la meitat de la condemna.
 • Es suprimeixen les faltes, si bé algunes d'elles s'incorporen al Llibre II del Codi Penal regulades com a delictes lleus. La reducció del nombre de faltes -delictes lleus en la nova regulació que es introdueix- ve orientada pel principi d'intervenció mínima, i ha de facilitar una disminució rellevant del nombre d'assumptes menors que, en gran part, poden trobar resposta a través del sistema de sancions administratives i civils.
 • Es emprèn una revisió tècnica de la regulació d'alguns delictes concrets: els delictes contra la propietat, el catàleg de agreujants de l'estafa, administració deslleial, delictes contra la propietat intel·lectual i industrial, insolvències punibles, corrupció privada, malversació, corrupció d'agents públics estrangers, delictes d'atemptat i desobediència, alteracions de l'ordre públic, incendis, detenció il·legal, i intrusisme.
 • Es tipifiquen nous delictes de matrimoni forçat, fustigació o aguait, divulgació no autoritzada d'imatges o gravacions íntimes obtingudes amb el consentiment de la persona afectada, i manipulació del funcionament dels dispositius de control utilitzats per vigilar el compliment de penes i mesures cautelars o de seguretat.
 • Es reforça la punició dels anomenats delictes de corrupció en l'àmbit de l'Administració pública. Amb caràcter general, s'eleven les penes d'inhabilitació previstes per a aquest tipus de delictes, i s'afegeix la imposició de penes d'inhabilitació especial per a l'exercici del dret de sufragi passiu. A més, s'introdueixen noves figures delictives relacionades amb el finançament il·legal de partits polítics.
 • S'efectua una millora tècnica en la regulació de la responsabilitat penal de les persones jurídiques, introduïda en el seu moment per la Llei Orgànica 5 / 2010, de 22 de juny, amb la finalitat de delimitar adequadament el contingut del «degut control», el trencament permet fonamentar la seva responsabilitat penal.
 • S'inclou una regulació de la cancel·lació per als antecedents de les persones jurídiques que puguin resultar penalment responsables i de les conseqüències accessòries imposades.
 • En els delictes contra la llibertat sexual, com a novetat més important, s'eleva l'edat del consentiment sexual als setze anys. En l'actualitat, l'edat prevista en el Codi Penal era de tretze anys, i resultava molt inferior a la dels restants països europeus, on l'edat mínima se situa entorn als quinze o setze anys.
 • S'incorpora un nou aparatat per a la protecció dels menors davant els abusos comesos a través d'internet o altres mitjans de telecomunicació.
 • S'introdueixen determinades modificacions per reforçar la punició dels anomenats delictes contra la corrupció en l'àmbit de l'Administració pública.
 • S'estableix una previsió especial en matèria de llibertat condicional: es pot denegar quan el penat hagi eludit el compliment de les responsabilitats pecuniàries o la reparació del dany econòmic causat a l'Administració a què hagi estat condemnat.
 • Es revisen les penes previstes per a tots els delictes relacionats amb la corrupció en l'àmbit de l'Administració pública, amb la finalitat d'elevar les condemnes previstes en l'actualitat.
 • A més, s'amplien els terminis de prescripció en els supòsits més greus en què es preveu que la inhabilitació tingui una durada màxima d'almenys deu anys.

Sobre l'autor:

Daniel Vigo advocat de dig advocats

Daniel Vigo

DiG Advocats

Linkedin