Com informar de les transaccions a l'estranger:

Les entitats bancàries ja no envien les transaccions a l'estranger al Banc d'Espanya i passa a ser responsabilitat íntegra de les persones físiques o empreses.

Des de l'any 2014, l'obligació de presentar informació sobre transaccions a l'estranger o dipòsits d'actius, ja no recau sobre els bancs, sinó sobre les persones físiques i jurídiques titulars d'aquests moviments o actius.

A diferència d'altres obligacions de caràcter similar, aquesta comunicació al Banc d'Espanya només es pot presentar de forma online i mitjançant certificat electrònic o DNI electrònic del titular dels actius (no està permesa, llevat d'excepcions concretes, la presentació mitjançant certificat electrònic per compte de tercers).

Pel que fa a la periodicitat i termini:

  • mensualment: en els 20 dies següents a la fi de cada mes natural, si l'import de les transaccions amb no residents durant l'any immediatament anterior, o l'import dels saldos d'actius i passius enfront de l'exterior el 31 de desembre de l'any anterior, iguala o supera 300 milions d'euros.
  • trimestralment: en els 20 dies següents a la fi de cada trimestre natural, si l'import d'aquestes transaccions o saldos iguala o supera 100 milions d'euros.
  • anualment: fins al 20 de gener de l'any següent, si l'import d'aquestes transaccions o saldos és inferior a 100 milions d'euros.

Quan ni l'import dels saldos ni el de les transaccions superi els 50 milions euros, la declaració anual pot efectuar-se de forma resumida.

Així mateix, si l'import d'aquestes transaccions o saldos no supera 1 milió d'euros, no hi ha obligació de presentar la comunicació. Tot i això, aquesta comunicació s'ha d'enviar si el Banc d'Espanya ho requereix, dins dels 2 mesos següents a aquest requeriment.

A continuació indiquem l'enllaç del Banc d'Espanya per a la seva presentació: enllaç


Altres obligacions periòdiques, per a gener 2015:

Ministeri d'Economia: "En referència a 31 de desembre de 2014, s'haurà de presentar durant el mes de gener fins al 31, per aquells subjectes titulars de valors negociables a l'estranger, el model D6."

Si vols que l'ajudem amb algun d'aquests tràmits, vos de tenir el seu certificat digital actiu i sol·liciti informació a les entitats financeres a través de les que hagi realitzat transaccions amb l'exterior durant 2014 o en què tingui valors dipositats.


Sobre l'autor:

Francisco Vinaches soci DiG Advocats Barcelona

Francisco J. Vinaches

DiG Advocats

Linkedin