A continuació els expliquem els diferents supòsits d'entrada a Espanya per a estrangers.

Estada mitjançant visats

- Visat de curta durada: Per període màxim de 3 mesos amb una, dues o diverses entrades.

- Visat d'estada múltiple: habilita l'estranger a múltiples estades, la suma no pot excedir els 90 dies per semestre, durant un any. Excepcionalment podrà ser expedit per a un període de diversos anys.

Si és el cas, l'estada pot prorrogar quan la durada del visat sigui inferior a 3 mesos, i la pròrroga en cap cas podrà ser superior a 3 mesos en un període de 6.

Residència temporal a Espanya sense realitzar activitats laborals

- Per mitjà de la Sol·licitud d'Autorització de Residència no lucrativa, en la qual l'estranger haurà d'acreditar, entre altres requisits, que posseeix mitjans de vida suficients per al període de residència que se sol·licita, incloent-hi, si és el cas, els de la seva família.

- Per mitjà de la Sol·licitud de Reagrupació familiar, per a la qual serà necessària una vinculació familiar amb un resident a Espanya, i acreditar que el familiar reagrupant posseeix recursos econòmics suficients i assistència sanitària garantida.

Residència a Espanya realitzant activitats laborals

Requerirà la Sol·licitud de Permís de treball i residència:

- Per compte propi, en què l'estranger haurà d'acreditar, bàsicament, que compta amb la Inversió econòmica necessària o compromís de suport per part de les institucions financeres, així com amb un Projecte empresarial i les Autoritzacions que s'exigeixin per a la seva implantació i funcionament a Espanya.

La tramitació inicial es realitza davant el Consolat o Ambaixada d'Espanya al país d'origen, continuant la resta de tramitació a Espanya, fins a l'obtenció de la Targeta de Residència i Treball per compte propi, amb una durada inicial d'una anualitat, i pròrrogues successives cada cinc anys.

- Per compte d'altri, en què l'estranger ha de disposar, bàsicament, un Contracte de Treball, i serà l'ocupador el que presentarà la Sol·licitud davant les autoritats espanyoles, continuant la resta de tramitació davant el Consolat o Ambaixada d'Espanya al país d' origen, fins a l'obtenció del Visat, i represa de la tramitació a Espanya, fins a la concessió de la Targeta de Residència i Treball per compte d'altri, amb una durada inicial d'una anualitat, i pròrrogues successives cada cinc anys.


Sobre l'autor:

empara leon, dig advocats

Maria Amparo Lleó

DiG Advocats

Linkedin