Si la seva activitat és l'arrendament d'immobles, no ha de presentar el model 390 sobre el resum anual d'IVA, és a dir, tots aquells subjectes que es dediquen a l'arrendament d'immobles urbans, no tenen obligació de presentar el Resum anual d'IVA (Model 390) corresponent a l'any 2014.

Per aprofitar aquesta exclusió només han de complir-alguns requisits:

  • Presentar les auto-liquidacions d'IVA amb caràcter trimestral.
  • Que en el quart trimestre de l'exercici hagi de declarar IVA.
  • Que no es desenvolupi cap altra activitat, a més de la d'arrendament de béns immobles.

Aquesta exoneració quedarà condicionada al fet que es complimenti la informació addicional que es requereixi a aquests efectes en el model d'auto-liquidació de l'Impost, per identificar les activitats a què es refereix la declaració i consignar el detall del Volum total d'operacions realitzades en el exercici.

Això mateix és aplicable per a activitats que tributen exclusivament en el règim simplificat d'IVA.


Sobre l'autor:

Assessor Fiscal a Barcelona

Raül Roca

DiG Advocats

Linkedin