Llei de l'Impost sobre Societats:

L'article 21.3 de la Llei de l'Impost sobre Societats ha ampliat a la transmissió d'accions de societats filials espanyoles el règim anteriorment existent de no tributació dels beneficis obtinguts en la venda de societats filials estrangeres. Amb efectes del dia 1 de gener de 2015 aquesta exempció està condicionada al compliment dels següents requisits:

  1. Que el percentatge de participació, directa o indirecta, en el capital o en els fons propis de l'entitat siga, almenys, de l'5% o bé que el valor d'adquisició de la participació sigui superior a 20 milions d'euros.
  2. La participació s'haurà d'haver posseït de manera ininterrompuda durant l'any anterior al dia de la transmissió.
  3. Addicionalment, en el cas de participacions en el capital d'entitats no residents a Espanya, s'exigirà que la societat participada hagi estat subjecta i no exempta per un impost estranger anàleg a l'Impost sobre Societats a un tipus nominal de, almenys, el 10% . Es considera complert aquest requisit, quan l'entitat participada sigui resident en un país amb el qual Espanya tingui subscrit un conveni per evitar la doble imposició internacional i que contingui clàusula d'intercanvi d'informació.

El mateix règim d'exempció s'aplicarà a la renda obtinguda en els supòsits de liquidació de l'entitat participada, separació del soci, fusió, escissió, reducció de capital, aportació no dinerària o cessió global d'actiu i passiu. També s'apliqués l'exempció al supòsit de distribució de la reserva per prima d'emissió per part d'una societat participada.


No s'aplicarà l'exempció comentada a aquella part de les rendes derivades de la transmissió de la participació, directa o indirecta, en una entitat que tingui la consideració d'entitat patrimonial (s'entén per entitat patrimonial aquella en què més de la meitat del seu actiu estigui constituït per valors o no estigui afecte a una activitat econòmica).


Sobre l'autor:

Xavier Vals DiG Advocats barcelona fiscal

Xavier Vals

DiG Advocats

Linkedin