La disposició transitòria tercera de la Llei d'Arrendaments Urbans de 25 de Novembre de 1994 va establir diferents terminis de finalització dels contractes d'arrendament de local de negoci celebrats amb anterioritat al 9 de Maig de 1985.

Quant als celebrats amb persones físiques el criteri general establert és el de la seva extinció per jubilació o mort de la titular o del seu cònjuge si es subrogués. Però no es pot interposar cap altra subrogació posterior o diferent de l'cònjuge més enllà de l'termini de 20 anys des de l'entrada en vigor de la Llei, és a dir de el 31 de Desembre de al 2014.

Quant als contractes d'arrendament celebrats amb persones jurídiques, si es desenvolupen activitats comercials, que són les compreses a la Divisió 6 de la Tarifa de l'Impost sobre Activitats Econòmiques, s'extingiran als 20 anys des de l'entrada en vigor de la Llei, és a dir el 31 de desembre de 2014. S'inclouen les oficines de farmàcia i s'exceptuen els locals la superfície sigui superior a 2.500 metres quadrats, que s'extingiran als cinc anys, és a dir, van finalitzar el 31 de Desembre de 1999.

Quant als locals arrendats amb activitats diferents a les assenyalades anteriorment cal estar per el seu termini d'extinció a la quota que li correspongui en la Tarifa de l'Impost sobre Activitats Econòmiques:

  • Menys de 85.000 ptes. (510,86 Euros) als 20 anys, és a dir, a 31 de Desembre de 2014.
  • Entre 85.001 i 130.000 ptes. (510,87 / 781,32 Euros) en 15 anys, és a dir a 31 de Desembre de 2009.
  • Entre 130.001 i 190.000 ptes. (787,33 / 1.141,92 Euros) en 10 anys, és a dir es van extingir a 31 de Desembre de 2004.
  • Els de més de 190.000 ptes. (1.141,93 Euros) en 5 anys, és a dir es van extingir a 31 de Desembre de 1999.

Quant als arrendaments de locals ocupats per l'Església, corporacions públiques, Societats Esportives i altres que no persegueixin lucre, però en els quals es desenvolupin activitats econòmiques així com els dipòsits i magatzems, les oficines i els despatxos professionals, s'extingien als cinc anys, és a dir a 31 de desembre de 1999.

Quant es refereix als contractes d'arrendament de local de negoci celebrats amb posterioritat al 9 de Maig de 1985 però abans de 1 de Gener de 1995, als quals es refereix la disposició transitòria primera de la llei arrendament de 1994, la seva durada es regeix pel termini pactat en el contracte, però si es van pactar amb subjecció a la pròrroga forçosa, es mantenen en aquesta situació no hi serà d'aplicació els terminis d'extinció assenyalats per als anteriors a aquesta data.


Sobre l'autor:

Advocat Patrimoni a Barcelona

Francesc Fortuny

DiG Advocats

Linkedin