Fiscalitat de les PIES: 1.- INTRODUCCIÓ

Amb l'entrada en vigor de la Llei 35 / 2006, de 28 de novembre de 2006, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de l'Impost sobre Societats, sobre la renda de no residents i sobre el Patrimoni, s'han introduït una sèrie de mesures de caràcter fiscal com la Fiscalitat de les PIES per incentivar el desenvolupament dels plans de pensions privats de caràcter complementari al sistema bàsic de la Seguretat Social.

En aquest context la nova LIRPF intenta reorientar els incentius fiscals a la previsió social complementària per a aquells instruments en què les percepcions es rebin de forma periòdica i, entre altres mesures, es preveu la creació d'un nou producte de foment de l'estalvi a llarg termini quan es compromet la constitució d'una renda vitalícia amb el capital acumulat, l'anomenat pla individual d'estalvi sistemàtic (en endavant, PIAS).

Si bé és cert que aquest producte no té incentius a l'entrada, s'han establert atractius beneficis fiscals de sortida sempre que es compleixin determinats requisits tal com exposarem a continuació

Fiscalitat de les PIES: 2.- CONCEPTE I REQUISITS

Segons el propi redactat de la nova LIRPF, els PIES es configuren com «contractes celebrats amb entitats asseguradores per constituir amb els recursos aportats una renda vitalícia assegurada».

Per gaudir dels incentius fiscals establerts normativament es requereix que es compleixin els requisits següents:

Els recursos aportats s'instrumentaran a través d'assegurances individuals de vida en què el contractant, assegurat i beneficiari ha de ser el mateix contribuent.
En el moment de rescatar els drets econòmics procedents dels PIES, s'ha d'optar necessàriament per una renda vitalícia (en cas de recuperar-se en forma de capital es perdran els incentius fiscals i, en conseqüència, es tributarà al 18%).
Als contractes de rendes vitalícies es poden establir mecanismes de reversió o períodes certs de prestació o fórmules de contraassegurança en cas de defunció un cop constituïda la renda vitalícia.
En el supòsit de disposició, total o parcial, per part del contribuent abans de la constitució de la renda vitalícia dels drets econòmics acumulats es tributarà en proporció a la disposició realitzada. A aquests efectes, es considerarà que la quantia recuperada correspon a les primes satisfetes en primer lloc, inclosa la seva corresponent rendibilitat. En cas d'anticipació, total o parcial, dels drets econòmics derivats de la renda vitalícia constituïda, el contribuent ha d'integrar en el període impositiu en què es produeixi l'anticipació, els rendiments que van estar exempts en el moment de la constitució (tributaran al 18 %).
Les assegurances de vida aptes per a aquesta fórmula no seran les assegurances col·lectives que subscriuen compromisos per pensions (DISP. ADICIONAL 1º TRLPP), ni els instruments de previsió social que redueixin la base imposable de l'impost.
A les clàusules del contracte es farà constar de forma expressa i destacada que es tracta d'un pla individual d'estalvi sistemàtic (PIES).
La primera prima satisfeta ha de tenir una antiguitat superior a 10 anys en el moment de la constitució de la renda vitalícia (durada mínima de 10 anys i un dia).

Fiscalitat de les PIES 3.- LÍMITS

El límit màxim anual satisfet en concepte de primes serà de 8.000.-Euros i serà independent dels límits de les aportacions a la resta de sistemes de previsió social.
L'import total de les primes acumulades en aquests contractes no podrà superar la quantia total de 240.000.-Euros per contribuent.

Fiscalitat de les PIES 4.- TRIBUTACIÓ DE L'renda vitalícia

Tal com es disposa expressament en l'article 7.v de la Llei 35 / 2006, quan el titular recuperi l'estalvi acumulat, els rendiments generats durant l'acumulació estaran exempts de tributació sempre que es recuperi el capital en forma de renda vitalícia i hagin passat més de 10 anys des de la primera prima satisfeta (en cas d'optar per recuperar els drets econòmics en forma de capital, o de recuperar-los abans del termini de 10 anys, es perdrà aquesta exempció).

La renda vitalícia a percebre, un cop transcorreguts més de 10 anys, gaudirà d'importants reduccions en funció de l'edat del perceptor; de manera que es considera rendiment del capital mobiliari el resultat d'aplicar a cada anualitat els percentatges següents:

EDAT DEL PERCEPTOR

(Al Moment de constituir la Renda)

NOVA LLEI IRPF (**)

LLEI 35 / 2006

NORMATIVA ANTERIOR

RD Legislatiu 3 / 2004

Menys de 40 anys 40 45
Entre 40 i 49 anys 35 40
Entre 50 i 59 anys 28 35
Entre 60 i 65 anys 24 25
Entre 66 i 69 anys 20 25
Més de 70 anys (*) 8 20

(*) Per a fallada no s'ha contemplat l'edat de «70 anys», es rectificarà reglamentàriament

(**) El règim transitori contempla que s'aplicaran els nous percentatges amb independència de quan s'hagi constituït la renda, encara que la data de constitució és anterior a 01 / 01 / 2007 (Cinquena)

Fiscalitat de les PIES 5.- TRANSFORMACIÓ DELS CONTRACTES DE SEGUR DE VIDA FORMALITZATS ABANS DE L'01 / 01 / 2007 A PIAS

Finalment, significar que la normativa preveu la possibilitat que els contractes d'assegurança de vida formalitzats abans del 1 de gener de 2007, en els quals el contractant, assegurat i beneficiari sigui el mateix contribuent, es poden transformar en PIES i gaudiran dels mateixos beneficis sempre que compleixin els requisits següents:

que el límit màxim anual satisfet en concepte de primes durant els anys de vigència del contracte d'assegurança no hagi superat els 8.000.-Euros, i l'import total de les primes acumulades no hagi superat els 240.000.-Euros per contribuent.
que hagin transcorregut més de 10 anys des del pagament de la primera prima.
que en el moment de la transformació es faci constar de forma expressa i destacada que es tracta d'un pla individual d'estalvi sistemàtic.
En cap cas es poden transformar en PIES les assegurances col·lectives que subscriuen compromisos per pensions (DISP. ADICIONAL 1º TRLPP), ni els instruments de previsió social que redueixin la base imposable de l'impost.

Fiscalitat de les PIES 6.- MOBILITZACIÓ DE LA PROVISIÓ MATEMÀTICA ENTRE PIES

Els contractants dels PIES podran, mitjançant decisió unilateral, mobilitzar la seva provisió matemàtica a un altre PIAS del qual siguin prenedors.

El procediment per a procedir a la mobilització, total o parcial, de la provisió matemàtica serà el següent:

El prenedor ha de comunicar a l'entitat asseguradora d'origen les dades referents al prenedor i al pla de previsió assegurat de destí, així com el compte a què ha de fer el traspàs (aquesta comunicació la pot fer directament el prenedor o l'entitat asseguradora de destinació ).

Fiscalitat de les PIES 7.- OBLIGACIONS FORMALS D'INFORMACIÓ

Les entitats asseguradores que comercialitzin PIES hauran de presentar, en els 30 primers dies naturals del mes de gener de l'any immediatament posterior (si es presenta en suport directament llegible per ordinador, el termini de presentació finalitzarà el 20 de febrer), una declaració informativa a la que es faran constar les següents dades:

Nom, cognoms i NIF dels contractants.
Import total de les primes satisfetes pels contractants, amb expressa menció de la data de pagament de la primera prima.
En cas d'anticipació, total o parcial, dels drets econòmics, l'import de la renda exempta comunicada en el moment de la constitució de la renda vitalícia.
En cas de transformació d'un contracte d'assegurança de vida a PIES, a més de les dades anteriorment esmentades, s'haurà de manifestar si es compleix o no amb el requisit del límit anual màxim satisfet en concepte de primes (8.000.- euros).

Fiscalitat de les PIES 8.-NORMATIVA

Llei 35 / 2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de l'Impost sobre Societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni
Reial Decret 439 / 2007, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i es modifica el Reglament de Plans i Fons de Pensions, aprovat per Reial Decret 304 / 2004, de 20 de febrer
Reial Decret Legislatiu 1 / 2002, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de regulació dels plans i fons de pensions
Reial Decret 304 / 2004, de 20 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de Plans i Fons de Pensions.


Laura Carmona

Laura Carmona Palà

DiG Advocats