mitjançant el formulari ETE s'ha d'informar al Banc d'Espanya de les transaccions econòmiques i dels saldos d'actius i passius financers amb l'exterior, que a final de l'exercici sobrepassin el valor de 1 milió d'euros.

Qui està obligat a presentar la declaració ETE?

Qualsevol persona física o jurídica (pública o privada) resident a Espanya, diferent dels proveïdors de serveis de pagament (entitats de crèdit i entitats de pagament), inscrits en els registres oficials del Banc d'Espanya, l'import dels saldos financers (inicials i finals) i l'import total de transaccions realitzades (cobraments i pagaments) al període superi el milió d'euros.

Quan es presenta el formulari ETE?

Quan se sobrepassa el milió d'euros en els actius i transaccions econòmiques ubicades a l'estranger, neix l'obligació de declarar mitjançant el formulari ETE.

Aquesta obligació s'ha de complir en una freqüència diferent depenent de l'import de la suma, una a una i sense compensar, de les transaccions amb no residents realitzades durant l'any anterior, o de la suma dels saldos financers a 31 de desembre:

  • Mensualment (dins dels 20 dies següents a la fi de cada mes natural): quan l'import de la suma sigui igual o superior a 300.000.000 €.
  • Trimestral (dins dels 20 dies següents a la fi de cada mes trimestre natural): quan la suma sigui superior a 100.000.000 € i inferior a 300.000.000 €.
  • Anual (amb data límit del 20 de gener de l'any següent): quan la suma sigui inferior a 100.000.000 € i superior a 1.000.000 €.

Com es presenta la declaració ETE?

La informació s'ha de remetre al Departament d'Estadística del Banc d'Espanya, per mitjans telemàtics, a través de la oficina virtual del Banc d'Espanya, on es podrà descarregar el formulari i iniciar el tràmit.

És important ressaltar que per realitzar la presentació del formulari ETE no es permet la seva tramitació en nom de tercers i que, per tant, haurà de ser presentat pel propi obligat mitjançant certificat electrònic o DNI electrònic.

Es contemplen dos tipus de formularis:

  • Declaració anual resumida. Quan ni l'import dels saldos ni el de les transaccions superin en l'any els 50 milions d'euros. Es declaren només els saldos inicial i final d'actius i de passius exteriors, la suma total de les operacions de cobrament i la suma total de les operacions de pagament del període declarat.
  • Declaració sense resumir. Si l'import de les transaccions o els saldos financers el 31 de desembre de l'any anterior, resulten superiors a 50 milions d'Euros

Altres obligacions formals per inversions i béns a l'estranger

En aquest article s'han exposat les principals qüestions a tenir en compte sobre el formulari ETE, El qual es remet al Banc d'Espanya. No obstant això, s'ha de recordar que les persones físiques o jurídiques residents a Espanya que a data 31 de desembre fossin titulars de drets i béns a l'estranger o haguessin realitzat transaccions amb entitats no residents durant l'exercici, poden tenir també l'obligació de comunicar-ho al Ministeri d'Economia (mitjançant el Model D-6, Abans del 31 de gener) o l'Agència Tributària (mitjançant el model 720, Abans del 31 de març).

Si vol que l'assessorem amb aquest o qualsevol assumpte d'una altra índole, si us plau, poseu-vos en contacte amb nosaltres.


Sobre l'autor:

Andrea Morral

assessor Fiscal

Linkedin