Llei SA sobre fusions simplificades.

Certes operacions de reestructuracions de grups societaris amb possibilitat d'acollir-se a avantatges fiscals no es duien a terme per la reticència de les societats a demanar l'informe d'expert independent. Amb la reforma de l'article s'amplien substancialment els supòsits de fusions simplificades en que l'informe d'expert no és necessari.

La nova redacció de l'article 250 de la Llei de Societats Anònimes proporciona avantatges pràctiques i un estalvi significatiu en molts supòsits de reestructuracions de grups d'empreses.

La Llei 19 / 2005, de 14 de novembre, sobre la societat anònima europea domiciliada a Espanya, en la disposició final primera, conté modificacions rellevants en matèria de societats anònimes i societats de responsabilitat limitada. La motivació comuna dels canvis introduïts obeeix a dues directrius principals: d'una banda a la reducció d'una sèrie de costos de funcionament considerats prescindibles i, de l'altra, a la modernització i millora tècnica de determinats aspectes del règim jurídic de les societats.

Un dels articles modificats és l'article 250 de la Llei de societats anònimes. El seu nou text suposa el reconeixement explícit de la dualitat de règims aplicables a les fusions, distingint entre les fusions ordinàries i les anomenades fusions simplificades.

Si comparem el text derogat amb el text que ha entrat en vigor podem arribar a les conclusions següents:

En la regulació anterior, l'anomenada "absorció de societat íntegrament participada" constituïa l'única excepció a l'aplicació del règim general de fusions. L'aplicabilitat del supòsit quedava restringida a l'absorció de societats íntegrament participades, de forma directa. Amb el nou text l'article passa ja a denominar-se "Fusions simplificades" i els supòsits d'aplicació queden ampliats a:

  • Societat absorbent íntegrament titular de l'absorbida de manera directa o indirecta.
  • Societat absorbida sigui íntegrament titular de l'absorbent de manera directa o indirecta.
  • Societat absorbent i absorbida estan íntegrament participades, de forma directa o indirecta, per una tercera.

En definitiva s'ha passat de simplificar el règim de l'absorció de la societat unipersonal a simplificar la fusió ordinària, la fusió inversa i la fusió entre les denominades "companyies germanes".

En tots els supòsits d'aplicació, el còmput del percentatge per determinar que les companyies objecte d'absorció estan íntegrament participades es realitza comptant les participacions directes i indirectes. Aquest element és el que de fet permet estendre el nombre de supòsits que anteriorment quedava restringit a les societats unipersonals el soci únic de fora la companyia absorbent.

Val a dir que si bé el text modificat correspon a la Llei de Societats Anònimes, tal precepte és d'aplicació també als processos de fusió de les societats de responsabilitat limitada, pel que el seu àmbit potencial és molt més extens.

Alguns registradors mercantils aplicaven l'antic article 250 LSA de forma una mica laxa i en certs supòsits interpretaven que si els acords de fusió eren presos per unanimitat per Juntes d'Accionistes o Socis celebrades amb caràcter universal, les companyies que intervenen quedaven exonerades de les obligacions de emissió d'informe d'administradors i informe d'experts independents.

Amb l'anterior redacció de l'article 250 LSA certes companyies eren reticents a emprendre reorganitzacions societàries ja que no estaven disposades a sufragar el cost de l'informe de l'expert independent i / o dedicar el temps necessari a preparar i lliurar a l'expert la informació necessària per a l'emissió del informe.

Encara que hi hagi entrat en vigor camuflada dins de la Llei que regula la societat anònima europea, la renovació de l'article 250 LSA pot suposar una oportunitat per a molts grups empresarials per afrontar reestructuracions societàries que tenien aparcades.


Sobre l'autor:

Daniel Vigo, dig advocats

Daniel Vigo

DiG Advocats

Linkedin