Fusions i adquisicions: La fusió simplificada

Aprofitant la promulgació de la llei relativa a la Societat Anònima Europea el legislador ha introduït diverses modificacions sobre fusions i adquisicions i la fusió simplificada en la Llei de Societats Anònimes.

La nova redacció de article 250 de la Llei de Societats Anònimes proporciona avantatges pràctiques i un estalvi significatiu en molts supòsits de reestructuracions de grups d'empreses.

El nou text de l'article 250 LSA s'incorpora al dret positiu les pautes interpretatives que ja aplicaven alguns registres mercantils.

Certes operacions de reestructuracions de grups societaris amb possibilitat d'acollir-se a avantatges fiscals no es duien a terme per la reticència de les societats a demanar l'informe d'expert independent. Amb la reforma de l'article s'amplien substancialment els supòsits en què l'informe d'expert no és necessari.

La Llei 19 / 2005, de 14 de novembre, Sobre la societat anònima europea domiciliada a Espanya, en la disposició final primera, conté modificacions rellevants en matèria de societats anònimes i societats de responsabilitat limitada. La motivació comuna dels canvis introduïts obeeix a dues directrius principals: d'una banda a la reducció d'una sèrie de costos de funcionament considerats prescindibles i, de l'altra, a la modernització i millora tècnica de determinats aspectes del règim jurídic de les societats.

Un dels articles modificats és l'article 250 de la Llei de Societats Anònimes. El seu nou text suposa el reconeixement explícit de la dualitat de règims aplicables a les fusions i adquisicions, Distingint entre les fusions ordinàries i les anomenades fusions simplificades.

text derogat Nova redacció
Art 250. Absorció de societat íntegrament participada.

 1. Quan la societat absorbent és titular de totes les accions de la societat absorbida no cal incloure en el projecte de fusió les mencions enumerades en les lletres b) ic) de l'article 235.
 2. Tampoc procedirà en aquest cas l'augment del capital de la societat absorbent ni serà necessària l'elaboració dels informes dels administradors i dels experts independents sobre el projecte de fusió.

Art 250. fusions simplificades

 1. Quan la societat absorbent és titular, de manera directa o indirecta, de totes les accions o participacions socials en què es dividís el capital de la societat absorbida, el projecte de fusió no haurà d'incloure cap referència al tipus de bescanvi de les accions o participacions socials ni a la data a partir de la qual les noves accions donaran dret a participar en els guanys socials, i no serà necessari l'augment del capital de l'absorbent ni els informes d'administradors i d'experts sobre el projecte de fusió.
 2. La mateixa regla és aplicable quan la societat absorbent estigués íntegrament participada, de manera directa o indirecta, per la societat absorbida, i quan la societat absorbent i l'absorbida estiguessin íntegrament participades, de forma directa o indirecta, per una tercera.

Si comparem el text derogat amb el text que ha entrat en vigor podem arribar a les conclusions següents:

 • En la regulació anterior, l'anomenada "absorció de societat íntegrament participada" constituïa l'única excepció a l'aplicació del règim general de fusions. L'aplicabilitat del supòsit quedava restringida a l'absorció de societats íntegrament participades, de forma directa. Amb el nou text l'article passa ja a denominar "Fusions simplificades"I els supòsits d'aplicació queden ampliats a:
 • Societat absorbent íntegrament titular de l'absorbida de manera directa o indirecta.
 • Societat absorbida sigui íntegrament titular de l'absorbent de manera directa o indirecta.
 • Societat absorbent i absorbida estan íntegrament participades, de forma directa o indirecta, per una tercera.

En definitiva en fusions i adquisicions s'ha passat de simplificar el règim de l'absorció de la societat unipersonal a simplificar la fusió ordinària, la fusió inversa i la fusió entre les denominades "companyies germanes".

 • En tots els supòsits d'aplicació, el còmput del percentatge per determinar que les companyies objecte d'absorció estan íntegrament participades es realitza comptant les participacions directes i indirectes. Aquest element és el que de fet permet estendre el nombre de supòsits que anteriorment quedava restringit a les societats unipersonals el soci únic de fora la companyia absorbent.
 • Val a dir que si bé el text modificat correspon a la Llei de Societats Anònimes, tal precepte és d'aplicació també als processos de fusió de les societats de responsabilitat limitada, pel que el seu àmbit potencial és molt més extens.
 • Alguns registradors mercantils aplicaven l'antic article 250 LSA de forma una mica laxa i en certs supòsits interpretaven que si els acords de fusió eren presos per unanimitat per Juntes d'Accionistes o Socis celebrades amb caràcter universal, les companyies que intervenen quedaven exonerades de les obligacions de emissió d'informe d'administradors i informe d'experts independents.
 • Amb l'anterior redacció de l'article 250 LSA certes companyies eren reticents a emprendre reorganitzacions societàries ja que no estaven disposades a sufragar el cost de l'informe de l'expert independent i / o dedicar el temps necessari a preparar i lliurar a l'expert la informació necessària per a l'emissió del informe.
 • Encara que hi hagi entrat en vigor camuflada dins de la Llei que regula la societat anònima europea, la renovació de l'article 250 LSA pot suposar una oportunitat per a molts grups empresarials per afrontar reestructuracions societàries que tenien aparcades.