Encara no hi ha cap tipus de procediment ni cap llei aprovada que reguli la sol·licitud de devolució de despeses constitució hipoteca. Algunes sentències judicials consideren que en ser l'entitat financera la beneficiària de la garantia hipotecària és aquesta qui ha d'assumir la major part de les despeses, això és el notari, el registre i part dels impostos.

En cas de voler reclamar els despeses constitució hipoteca el client s'haurà de dirigir per escrit a l'entitat financera sol·licitant la devolució, aportant còpia de les despeses incorregudes i justificant la seva reclamació.

Si l'entitat financera no acceptés la petició del client, aquest haurà d'iniciar el procediment judicial de reclamació.