El 6 d'octubre de 2015 el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar el Decret llei 3 / 2015 de creació del Registre de parelles estables, amb l'objectiu de garantir que les parelles estables residents a Catalunya puguin accedir als drets de caràcter públic, com és ara el dret a percebre de la Seguretat Social la pensió de viduïtat.

La creació d'aquest Registre està motivada per una sentència del Tribunal Constitucional, que ha comportat un enduriment de les condicions d'accés a les pensions de viduïtat en comunitats autònomes com Catalunya, Balears o Navarra.

A Catalunya, concretament, per cobrar la pensió de viduïtat només calia demostrar una convivència de dos anys per qualsevol mitjà de prova admissible en dret o bé mitjançant escriptura notarial. Amb la * esmentada sentència del Tribunal Constitucional, els dos anys exigits passen a ser cinc, ia més es requereix haver estat inscrit al Registre de parelles de fet, com a mínim, durant dos anys. El Registre de parelles estables que ara es crea Govern vol garantir la igualtat de condicions jurídiques, econòmiques i socials a les diverses modalitats de família.

L'organització, funcionament i publicitat del Registre de parelles estables es regularà per disposició reglamentària, a aprovar dins el termini de quatre mesos des de la convalidació del decret llei pel Parlament de Catalunya.


Sobre l'autor:

DIG Advocats

Romà Bosch

DiG Advocats

Linkedin