Avui dia és molt habitual que les persones utilitzem serveis digitals i tinguem comptes oberts. Però ¿que passa amb la herència digital quan fallecemos o quan ens sobrevé una incapacitat en vida? Qui està facultat per disposar de les mateixes, per cancel·lar-les, etc ...?

En tractar-se d'una tecnologia recent, fins ara no estava prevista aquesta situació d'herència digital, en la normativa civil.

A partir del mes agost, ha entrat en vigor a Catalunya una modificació dels Llibres Segon i Quart de l' Codi Civil català, Que cobreix aquesta llacuna legal establint unes normes al respecte.

SI vol que l'ajudem a gestionar la seva herència digital posis en contacte amb nosaltres.

En cas de mort:

En primer lloc es defineix el concepte de «voluntats digitals en cas de mort» com aquelles disposicions establertes per una persona perquè, després de la seva mort, l'hereu o el marmessor universal, si escau, o la persona designada per executar-les actuï davant els prestadors de serveis digitals amb els que el causant tingui comptes actius

¿Quines són les actuacions que es poden encarregar a la persona designada per a això? Són les següents:

  1. Comunicar als prestadors de serveis digitals seva defunció
  2. Sol·licitar als prestadors de serveis digitals que es cancel·lin les seves comptes actius
  3. Sol·licitar als prestadors de serveis digitals que executin les clàusules contractuals o que s'activin les polítiques establertes per als casos de defunció dels titulars de comptes actius i, si escau, que li lliurin una còpia dels arxius digitals que estiguin en els seus servidors

Aquestes actuacions indicades anteriorment podran ser dutes a terme també per l'hereu o el marmessor universal, si el causant no ha expressat les seves voluntats digitals. Però aquestes persones no podran tenir accés als continguts dels seus comptes i arxius digitals, perquè per a això es necessita que així ho hagi disposat expressament el causant.

¿Com pot efectuar l'encàrrec?

Mitjançant dues classes d'instruments:
  1. testament, Codicil o memòries testamentàries.
  2. Si la persona no ha atorgat disposicions d'última voluntat, un document que s'ha d'inscriure en el Registre electrònic de voluntats digitals, que també ha estat creat a l'efecte

Hi ha la, possibilitat que en el testament el causant hagi inclòs les seves voluntats digitals però sense designar persona específica per dur-les a terme. En aquest supòsit, seran l'hereu, el marmessor o l'administrador de l'herència qui les executen

Cas d'incapacitat sobrevinguda:

Per al supòsit d'incapacitat sobrevinguda es preveu la possibilitat que una persona en la seva plenitud de facultats, pugui atorgar un poder establint la gestió i abast de les seves voluntats digitals perquè, en cas de pèrdua sobrevinguda de la seva capacitat, l'apoderat actuï davant els prestadors de serveis digitals per tal de gestionar els comptes actives que tingui el poderdant i, si escau, sol·licitar la seva cancel·lació

En el cas que la incapacitat declarada del poderdant donés lloc a la constitució d'una tutela legal l'autoritat judicial, a instància del tutor, pot acordar l'extinció del poder.

Si és el cas, els tutors, en general, han de vetllar, també, perquè el tutelat quedi protegit dels riscos derivats dels entorns digitals, podent suspendre provisionalment l'accés dels tutelats als seus comptes actius sempre que hi hagi un risc clar, immediat i greu per a la seva salut física o mental

La mateixa obligació i facultats que per als tutors, s'estableix per l'herència digital dels pares amb fills menors a pàtria potestat.


Sobre l'autor:

Advocat Patrimoni a Barcelona

Francesc Fortuny

DiG Advocats

Linkedin