Molta gent ens pregunta en què consisteix l'anomenada herència jacent. Aquesta situació es dóna en el període d'interval que es produeix entre la mort d'una persona i l'acceptació formal de l'herència per persona o persones que han estat designats legítims hereus.

En herències de petita quantia normalment aquesta situació té poca importància, però en herències de quantia important o amb certa complexitat i la tramitació hereditària es preveu de llarga durada, sí que pot tenir transcendència.

Per aquest motiu normalment el testador, en aquest tipus d'herències, ja deixa nomenats un o diversos marmessors o administradors que representaran la herència jacent amb les facultats que els hagin estat atorgades en el testament. Però si no hagués estat nomenat ningú, qualsevol hereu designat pot sol·licitar al jutge el nomenament d'un administrador fins que s'accepti l'herència.

Cal tenir en compte que a la herència jacent se la reconeix com a continuadora de la personalitat del mort i, per tant, pot ser part demandant o demandada en un procediment judicial, pot ser objecte d'obligacions tributàries i, fins i tot, pot declarar-se o ser declarada en concurs de creditors. D'aquí la importància que la herència jacent compti amb un marmessor o un administrador que la representi en totes les instàncies i vetlli per la conservació dels béns hereditaris fins que algun o tots els hereus hagin acceptat l'herència.

En els supòsits en què no hi hagi marmessor o administrador designat, recau en els propis hereus l'obligació d'administrar i custodiar els béns de la herència jacent, Encara que no poden disposar-ne de cap manera fins que no hagi estat acceptada formalment l'herència.

I en l'hipotètic cas que no es presentés cap hereu (i en absència de testament) pot ser l'Estat el que assigni l'herència de la següent manera:

  1. Una tercera part a Institucions municipals del domicili del difunt, de beneficència, instrucció o acció social.
  2. Una tercera part a institucions provincials de la província del finat.
  3. Una tercera part a l'amortització del deute públic, llevat que el Consell de Ministres acordi una altra cosa.

Sobre l'autor:

Francesc Fortuny

DiG Advocats

Linkedin