El IAE o Impost sobre Activitats Econòmiques, és un tribut que grava les activitats empresarials, professionals o artístiques localitzades en territori nacional.

Al desembre de cada any hi ha l'obligació d'informar a l'Agència Tributària d'aquelles societats que per al següent exercici estaran o deixaran d'estar exemptes del pagament de l' IAE.

exempcions:

Les exempcions sobre el IAE, Que enumera l'article 82 Del Reial Decret Legislatiu 2 / 2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, són les següents:

  • Els subjectes passius que iniciïn l'exercici de la seva activitat en territori espanyol, durant els dos primers períodes impositius d'aquest impost en què es desenvolupi aquella.
  • Els subjectes passius de l'impost sobre societats, les societats civils i les entitats de l'article 35.4 de la Llei 58 / 2003, de 17 de desembre, general tributària, que tinguin un import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 d'euros.
  • Quant als contribuents per l'Impost sobre la renda de no residents, l'exempció només afectarà als que operin a Espanya mitjançant establiment permanent, sempre que tinguin un import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 d'euros.

(L'import net de la xifra de negocis serà, en el cas dels subjectes passius de l'impost sobre societats o dels contribuents per l'Impost sobre la renda de no residents, el del període impositiu el termini de presentació de declaracions per aquests tributs hagués finalitzat l'any anterior al de la meritació d'aquest impost).

Terminis de presentació:

El termini per a la presentació de la declaració d'alta, variació, de baixa i de la comunicació de l'import net de xifra de negocis són els següents:

  • Si es declara l'alta per iniciar una activitat, ha de ser en el mes de l'inici de la mateixa.
  • Si no es reuneixen els requisits per gaudir l'exempció, cal declarar al mes de desembre de l'any anterior que estiguin obligats a declarar.
  • Si s'ha produït una variació en l'activitat, cal comunicar-ho al mes a comptar de la data que es va produir el motiu de la variació.
  • Si es declara la baixa de l'activitat, per cessament d'exercici cal comunicar en el termini d'un mes des del cessament i si és perquè es passa a gaudir de l'exempció, al mes de desembre de l'any anterior que deixés d'estar obligat a tributar.
  • La declaració de la comunicació de l'import net de xifra de negocis es presenta entre el 1 de gener i el 14 de febrer de l'exercici en què hagi de tenir efectes en el IAE.

Forma de presentació:

La forma de presentar les declaracions és a través del model 840 (Alta, baixa o variació), el model 848 per a la comunicació de l'import net de la xifra de negocis i per a altres obligacions censals són els models 036 i 037.


Sobre l'autor:

hanbaoliu

Han Bao Liu

DiG Advocats

Linkedin