El Reial Decret Llei 3 / 2016 ha incorporat en el seu Article 3 una sèrie de modificacions en el Impost de Societats, Que seran aplicables a partir de l'1 de gener de 2016.

Modificacions aplicables a grans empreses (Any anterior facturació més de 20 M d'euros):

S'estableixen els següents nous límits de deduïbilitat:

La Llei sobre el Impost de Societats estableix que les dotacions per deteriorament de crèdits per insolvències de deutors no vinculats, no deguts per entitats de dret públic que no siguin fiscalment deduïbles segons les condicions establertes a l'article 13.1 a) de la Llei sobre el Impost de Societats, Així com les dotacions o aportacions a sistemes de previsió social i prejubilació, que no hagin estat deduïbles, i que hagin generat actius per impostos diferits, s'integraran a la base imposable amb la limitació del 70% de la base imposable positiva prèvia a la seva integració, a l'aplicació de la reserva de capitalització ia la compensació de bases imposables negatives. El Reial Decret Llei 3 / 2016 modifica aquesta limitació del 70%, establint nous percentatges:


Xifra negocis any n-1 Límit aplicable
Menys de 20 M euros 60% de la BI prèvia a RVA capitalització i compensació de BIN
Entre 20 M i 60 M euros 50% de la BI prèvia a RVA capitalització i compensació de BIN
Igual o superior a 60 M euros 25% de la BI prèvia a RVA capitalització i compensació de BIN

La Llei sobre el Impost de Societats estableix un límit per a la compensació de bases imposables negatives que poden ser compensades amb rendes positives de períodes posteriors amb el límit del 70% de la base imposable prèvia a l'aplicació de la reserva de capitalització ia la compensació de la pròpia base imposable negativa. Aquest límit es va reduir al 60% per als períodes iniciats en 2016 i el Reial Decret Llei 3 / 2016 torna a modificar el percentatge de compensació aplicable:


Xifra negocis any n-1 Límit aplicable
Menys de 20 M euros 60% de la BI prèvia a RVA capitalització i compensació de BIN
Entre 20 M i 60 M euros 50% de la BI prèvia a RVA capitalització i compensació de BIN
Igual o superior a 60 M euros 25% de la BI prèvia a RVA capitalització i compensació de BIN

En tot cas es manté la compensació fins 1 M d'euros.

El Reial Decret Llei 3 / 2016 estableix una limitació conjunta del 50% de la quota íntegra del contribuent per a les següents deduccions:

  1. Deducció per evitar la doble imposició jurídica: impost suportat pel contribuent.
  2. Deducció per evitar la doble imposició econòmica internacional: dividends i participacions en beneficis.
  3. Impostos satisfets corresponents a rendes imputades o dividends procedents de rendes imputades pel règim de transparència fiscal internacional.
  4. Règim transitori en el Impost de Societats de les deduccions per evitar la doble imposició.

Modificacions aplicables a totes les societats:

La Llei 16 / 2013 va derogar, amb efectes per als exercicis iniciats a partir de 1 de gener de 2013, l'article 12.3 de la LIS eliminant la possibilitat de deduir el deteriorament de valor de les participacions en el capital d'entitats tant residents com no residents . Aquesta norma també va establir que no eren fiscalment deduïbles les pèrdues obtingudes a través d'un establiment permanent a l'estranger, excepte en cas de transmissió o cessament d'activitat.

La disposició transitòria 16 de la Llei sobre el Impost de Societats estableix un règim transitori per a la reversió de les pèrdues per deteriorament de valors representatius de la participació en el capital d'entitats i la reversió de les pèrdues d'establiments permanents que hagin estat fiscalment deduïbles en períodes anteriors a 2013. En relació amb la reversió d'aquestes pèrdues per deteriorament aquesta disposició transitòria establia:

  1. Valors d'entitats no cotitzades: la integració en la base imposable es realitzarà en el període impositiu en què el valor comptable dels fons propis al tancament de l'exercici excedeixi de l'inici, tenint en compte les aportacions o devolucions d'aportacions realitzades en ell.
  2. Valors d'entitats cotitzades: La reversió de les pèrdues es realitzarà a la base imposable de l' Impost de Societats del període impositiu en què es produeixi la recuperació del seu valor en l'àmbit comptable.

El Reial Decret Llei 3 / 2016 ha introduït les següents novetats en la reversió de les pèrdues per deteriorament:

  • S'estableix un import mínim per a la reversió de les pèrdues per deteriorament de valors representatius de la participació en el capital d'entitats que hagin estat fiscalment deduïbles en períodes impositius iniciats abans de l'1 de gener de 2013. La integració es realitzarà, com a mínim, per cinquenes parts a la base imposable de cada un dels cinc primers exercicis que s'iniciïn a partir de 1 de gener de 2016.
  • Si s'ha produït la reversió d'un import superior per aplicació de procediment general establert a la disposició transitòria 16, el saldo pendent s'ha d'integrar per parts iguals entre els restants períodes.

En cas de transmissió dels valors durant els referits períodes, les quantitats pendents de revertir s'integraran en la base imposable del període en què es produeixi la transmissió.

Nota important: L'15 de desembre de 2016 ha aparegut una nota informativa a la web de l'Agència Tributària, en la qual s'indica que les modificacions en l'Impost sobre Societats no són aplicables en el tercer Pagament Fraccionat que s'ha d'ingressar al desembre 2016


Sobre l'autor:

Xavier Vals DiG Advocats barcelona fiscal

Xavier Vals

DiG Advocats

Linkedin