A continuació els detallem els principals beneficis fiscals de l'impost sobre béns immobles (IBI) reconeguts en l'Impost sobre Societats.

EXEMPCIONS l'impost sobre béns immobles

En primer lloc assenyalar que, segons el que disposa la disposició transitòria 3ª de la LHL, els beneficis fiscals reconeguts a 1 / 1 / 2003 (entrada en vigor de la Llei 51 / 2002) Es mantindran en cas d'estar reconeguts en la LHL i, en cas de no recollir-se en la LHL, es mantindran fins a la data de la seva extinció.

Excepció (Mínims exempts): Amb l'entrada en vigor de la Llei 51 / 2002 es van extingir les exempcions reconegudes en l'impost sobre béns immobles, respecte dels béns de naturalesa urbana la base imposable és inferior a 601,01.- € i dels béns de naturalesa rústica quan, per a cada subjecte passiu, la base imposable que correspongui a la totalitat dels seus béns rústics situats en el municipi és inferior a 1.202,02.- €.

Finalment significar que hi ha la possibilitat de crear o mantenir exempcions diferents de les que ressenyarem a continuació a través de Tractats o convenis internacionals, lleis de pressupostos generals de l'Estat, Lleis orgàniques o qualsevol llei ordinàries.

A la LHL es reconeixen les següents exempcions, podent distingir-se entre:

 1. Exempcions obligatòries de l'impost sobre béns immobles
 • exempcions automàtiques (Article 62.1 LHL): Són aquelles la aplicació no ha de ser sol·licitada pels obligats tributaris i recauen sobre els següents immobles:

a) Els que siguin propietat de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals que estiguin directament afectes a la seguretat ciutadana i als serveis educatius i penitenciaris, així com els de l'Estat afectes a la defensa nacional.

b) Els béns comunals i les forests veïnals en mà comuna.

c) Els de l'Església Catòlica (Acord entre l'Estat Espanyol i la Santa Seu sobre Assumptes Econòmics, de 3 de gener de 1979), i els de les associacions confessionals no catòliques legalment reconegudes (acords de cooperació subscrits en virtut del que disposa l'article 16 de la Constitució).

d) Els de la Creu Roja Espanyola.

e) Els immobles als quals sigui d'aplicació l'exempció en virtut de convenis internacionals en vigor i, a condició de reciprocitat, els dels governs estrangers destinats a la seva representació diplomàtica, consular, o als seus organismes oficials.

f) La superfície de les muntanyes poblades amb espècies de creixement lent reglamentàriament determinades, el principal aprofitament sigui la fusta o el suro, sempre que la densitat de l'arbrat sigui la pròpia o normal de l'espècie de què es tracti.

g) Els terrenys ocupats per les línies de ferrocarrils i els edificis enclavats en els mateixos terrenys, que estiguin dedicats a estacions, magatzems oa qualsevol altre servei indispensable per a l'explotació d'aquestes línies. No estan exempts, per tant, els establiments d'hostaleria, espectacles, comercials i d'esplai, les cases destinades a habitatges dels empleats, les oficines de la direcció ni les instal·lacions fabrils.

 • exempcions sol·licitades (Article 62.2 LHL): L'aplicació de l'exempció requereix la prèvia sol·licitud per part de l'obligat tributari i, en tot cas, la concessió o denegació de les mateixes correspon als Ajuntaments competents de la imposició (article 77.1 LHL). El reconeixement de l'exempció tindrà eficàcia des del moment en què es compleixin les condicions necessàries per al seu gaudi (no des del moment de la sol·licitud o concessió). En funció de la seva durada pot distingir entre:

EXEMPCIONS PERMANENTS: Són d'aplicació respecte dels immobles que es detallen a continuació:

a) Els que es destinin a l'ensenyament per centres docents acollits, total o parcialment, al règim de concert educatiu, quant a la superfície afectada a l'ensenyament concertat. Aquesta exempció haurà de ser compensada per l'Administració competent.

b) Els declarats expressament i individualitzadament monument o jardí històric d'interès cultural, mitjançant reial decret i inscrits en el registre general com a integrants del patrimoni històric espanyol (article 9 y12 de la Llei 16 / 1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol ).

Aquesta exempció arribarà exclusivament als béns urbans ubicats dins del perímetre delimitatiu de les zones arqueològiques i llocs i conjunts històrics, globalment integrats en ells, que reuneixin les següents condicions:

- En zones arqueològiques, els inclosos com a objecte d'especial protecció en l'instrument de planejament urbanístic a què es refereix l'article 20 de la Llei 16 / 1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol.

- En llocs o conjunts històrics, els que comptin amb una antiguitat igual o superior a cinquanta anys i estiguin inclosos en el catàleg previst en el Reial Decret 2159 / 1978, de 23 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de planejament per al desenvolupament i aplicació de la Llei sobre règim del sòl i ordenació urbana, com a objecte de protecció integral en els termes que preveu l'article 21 de la Llei 16 / 1985, de 25 de juny.

c) Els de les entitats sense fins lucratius acollides al règim especial establert en la Llei 49 / 2002, així com els de les institucions i entitats a les quals és igualment d'aplicació aquest règim (article 15.1 Llei 49 / 2002)

EXEMPCIONS TEMPORALS: Són les que s'apliquen sobre la superfície de les muntanyes en què es realitzen repoblacions forestals o regeneració de masses arbrades subjectes a projectes d'ordenació o plans tècnics aprovats per l'Administració forestal. Aquesta exempció tindrà una durada de 15 anys, comptats a partir del període impositiu següent a aquell en què es realitzi la seva sol·licitud.

A més també existeixen exempcions temporals de la quota de l'impost sobre béns immobles, per als immobles afectats per catàstrofes naturals (pluges, temporals, inundacions, gelades, sequera, moviments sísmics, etc.). La durada d'aquesta exempció es circumscriu als períodes impositius en què s'hagin produït els danys ocasionats per les catàstrofes.

Exempcions potestatives (article 62.3 i 4, LHL) de l'impost sobre béns immobles

A la LHL es disposa expressament que les ordenances fiscals podran regular una exempció a favor dels béns de què siguin titulars els centres sanitaris de titularitat pública, sempre que estiguin directament afectats al compliment dels fins específics dels referits centres.

A més els ajuntaments poden establir, l'exempció dels immobles rústics i urbans la quota líquida dels quals no superi la quantia que es determini mitjançant ordenança fiscal.

En relació als immobles rústics es pot prendre en consideració, per als primers, la quota agrupada que resulti d'agrupar en un únic document de cobrament totes les quotes d'aquest impost relatives a un mateix subjecte passiu quan es tracti de béns rústics situats en un mateix municipi (article 77.2, LHL).

REDUCCIÓ EN BASE IMPOSABLE de l'impost sobre béns immobles (article 66 a 70, LHL)

La reducció no donarà lloc a la compensació establerta en l'article 9 de la LHL i s'aplicarà d'ofici a aquells béns immobles urbans i rústics que es trobin en algunes d'aquestes dues situacions:

Immobles el valor cadastral dels quals s'incrementi, com a conseqüència de procediments de valoració col·lectiva de caràcter general en virtut de:

 • L'aplicació de la primera ponència total de valors aprovada amb posterioritat al 1 de gener de 1997.
 • L'aplicació de successives ponències totals de valors que s'aprovin una vegada transcorregut el període de reducció de nou anys, a comptar de l'entrada en vigor dels nous valors cadastrals, que estableix l'article 68.1 d'aquesta Llei.

Immobles situats en municipis per als que s'hagués aprovat una ponència de valors que hagi donat lloc a l'aplicació de la reducció prevista en el paràgraf anterior i el valor cadastral s'alteri, abans de finalitzar el termini de reducció, per alguna de les següents causes :

 • Procediments de valoració col·lectiva de caràcter general.
 • Procediments de valoració col·lectiva de caràcter parcial.
 • Procediments simplificats de valoració col·lectiva.
 • Procediments d'inscripció mitjançant declaracions, comunicacions, sol·licituds, esmena de discrepàncies i inspecció cadastral.

Aquesta reducció no s'aplicarà respecte de l'increment de la base imposable dels immobles que resulti de l'actualització dels seus valors cadastrals per aplicació dels coeficients establerts en les Lleis de Pressupostos Generals de l'Estat.

En cap cas serà aplicable aquesta reducció als béns immobles classificats com de característiques especials.

Amb caràcter general, la reducció s'aplicarà durant un període de nou anys a comptar de l'entrada en vigor dels nous valors cadastrals, excepte:

 • En el cas d'immobles situats en municipis per als que s'hagués aprovat una ponència de valors que hagi donat lloc a l'aplicació de la reducció i el valor cadastral s'alteri, abans de finalitzar el termini de reducció, com a conseqüència d'un procediment de valoració col·lectiva de caràcter general, s'iniciarà el còmput d'un nou període de reducció i s'extingirà el dret a l'aplicació de la resta de la reducció que es vingués aplicant.
 • En el cas d'immobles situats en municipis per als que s'hagués aprovat una ponència de valors que hagi donat lloc a l'aplicació de la reducció i el valor cadastral s'alteri, abans de finalitzar el termini de reducció, com a conseqüència d'un procediment de valoració col·lectiva de caràcter parcial, d'un procediment simplificat de valoració col·lectiva o d'un procediment d'inscripció mitjançant declaracions, comunicacions, sol·licituds, esmena de discrepàncies i inspecció cadastral; no s'iniciarà el còmput d'un nou període de reducció i el coeficient reductor aplicat als immobles afectats prendrà el valor corresponent a la resta dels immobles del municipi.

La quantia de la reducció serà el resultat d'aplicar un coeficient reductor, únic per a tots els immobles afectats del municipi, a un component individual de la reducció, calculat per a cada immoble.

El coeficient reductor tindrà el valor de 0,9 el primer any de la seva aplicació i anirà disminuint en 0,1 anualment fins a la seva desaparició.

El component individual de la reducció serà, en cada any, la diferència positiva entre el nou valor cadastral que correspongui a l'immoble en el primer exercici de la seva vigència i el seu valor base.

Aquesta diferència es dividirà per l'últim coeficient reductor aplicat quan es tracti d'immobles situats en municipis per als que s'hagués aprovat una ponència de valors que hagi donat lloc a l'aplicació de la reducció i el valor cadastral s'alteri, abans de finalitzar el termini de reducció, com a conseqüència d'un procediment de valoració col·lectiva de caràcter parcial o d'un procediment simplificat de valoració col·lectiva.

Amb caràcter general, el valor base serà la base liquidable de l'exercici immediat anterior a l'entrada en vigor del nou valor cadastral, excepte per a les supòsits que preveu l'article 69 de la LHL.

BONIFICACIONS (articles 73, 74 i 159.2, LHL) de l'impost sobre béns immobles

L'aplicació de les bonificacions són de caràcter pregat, és a dir, han de sol·licitar-se per l'obligat tributari. Es pot distingir entre:

Bonificacions obligatòries: No es requereix la seva imposició mitjançant Ordenances Fiscals, però en elles es determinarà els aspectes substantius i formals de les mateixes, i són les aplicables a:

 • Els immobles que constitueixin l'objecte de l'activitat de les empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària tant d'obra nova com de rehabilitació equiparable a aquesta, i no figurin entre els béns del seu immobilitzat (bonificació d'entre el 50% i el 90% i, en defecte d'acord municipal, s'aplicarà el percentatge màxim). El termini d'aplicació d'aquesta bonificació comprendrà des del període impositiu següent a aquell en què s'iniciïn les obres fins al posterior a la seva finalització, sempre que durant aquest temps es realitzin obres d'urbanització o construcció efectiva, i sense que, en cap cas, pugui excedir de tres períodes impositius.
 • Els habitatges de protecció oficial i les que resultin equiparables a aquests d'acord amb la normativa de la respectiva comunitat autònoma (bonificació del 50% en la quota íntegra de l'Impost, durant els tres períodes impositius següents al de l'atorgament de la qualificació definitiva amb la possibilitat de que el termini sigui ampliat pels ajuntaments mitjançant ordenança fiscal).
 • Els béns rústics de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra, en els termes que estableix la Llei 20 / 1990, de 19 de desembre, sobre règim fiscal de les cooperatives (bonificació del 95% de la quota íntegra i, si cas, del recàrrec de l'impost a què es refereix l'article 153 d'aquesta llei).

Bonificacions potestatives: La seva aplicació depèn del seu establiment i aplicació pel municipi de la imposició i s'hauran de regular per mitjà d'ordenances fiscals. Són les aplicables sobre:

 • Els béns immobles urbans ubicats en àrees o zones del municipi que, d'acord amb la legislació i planejament urbanístics, corresponguin a assentaments de població singularitzats per la seva vinculació o preeminència d'activitats primàries de caràcter agrícola, ramader, forestal, pesquer o anàlogues i que disposin de un nivell de serveis de competència municipal, infraestructures o equipaments col·lectius inferior a l'existent en les àrees o zones consolidades del municipi, sempre que les seves característiques econòmiques aconsellin una especial protecció (bonificació de fins al 90%).
 • Els grups de béns immobles de característiques especials (bonificació de fins al 90% de la quota íntegra)
 • Els béns immobles titularitat de subjectes passius que ostentin la condició de família nombrosa (bonificació de fins al 90% de la quota íntegra de l'impost).
 • Els béns immobles en els quals s'hagin instal·lat sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol (bonificació de fins al 50% de la quota íntegra). L'aplicació d'aquesta bonificació estarà condicionada a que les instal·lacions per a producció de calor incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació per l'Administració competent

A més els ajuntaments poden acordar, per a cada exercici, l'aplicació als béns immobles d'una bonificació en la quota íntegra de l'impost equivalent a la diferència positiva entre la quota íntegra de l'exercici i la quota líquida de l'exercici anterior multiplicada aquesta última pel coeficient de increment màxim anual de la quota líquida que estableixi l'ordenança fiscal per a cada un dels trams de valor cadastral i, si s'escau, per a cadascuna de les diverses classes de cultius o aprofitaments o de modalitats d'ús de les construccions que en aquella es fixin i en què se situïn els diferents béns immobles del municipi.

Aquesta bonificació, la durada màxima no podrà excedir de tres períodes impositius, té efectivitat a partir de l'entrada en vigor de nous valors cadastrals de béns immobles d'una mateixa classe, resultants d'un procediment de valoració col·lectiva de caràcter general d'àmbit municipal. Així mateix, l'ordenança fixarà les condicions de compatibilitat d'aquesta bonificació amb les altres que beneficiïn els mateixos immobles.

Sense perjudici del que disposa el paràgraf anterior, en el cas que l'aplicació d'una altra bonificació conclogui en el període immediatament anterior a aquell en què hagi d'aplicar-se sobre aquest mateix immoble la bonificació a què es refereix aquest apartat, la quota sobre la que s'aplicarà, si escau, el coeficient d'increment màxim anual serà la quota íntegra de l'exercici anterior.

Quan en algun dels períodes impositius en què s'apliqui aquesta bonificació tingui efectivitat un canvi en el valor cadastral dels immobles, resultant d'alteracions susceptibles d'inscripció cadastral, del canvi de classe de l'immoble o d'un canvi d'aprofitament determinat per la modificació del planejament urbanístic, per al càlcul de la bonificació es considerarà com a quota líquida de l'exercici anterior la resultant d'aplicar el tipus de gravamen de l'any al valor base determinat d'acord amb el que disposa l'article 69 d'aquesta llei.

Les liquidacions tributàries resultants de l'aplicació d'aquesta bonificació es regeixen pel que preveu l'article 102.3 de la Llei 58 / 2003, de 17 de desembre, general tributària, sense que sigui necessària la seva notificació individual en els casos d'establiment, modificació o supressió d'aquella com a conseqüència de l'aprovació o modificació de l'ordenança fiscal.

ACTUALITZACIÓ VALORS CADASTRALS:

En l'article 62 de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2006 s'estableix l'actualització dels valors cadastrals a efectes de l'impost sobre béns immobles, disposant-expressament en l'esmentat article que:

 1. Amb efectes de 1 de gener de l'any 2006 s'actualitzaran tots els valors cadastrals dels béns immobles mitjançant l'aplicació del coeficient 1,02. Aquest coeficient s'aplicarà en els següents termes:
 1. Quan es tracti de béns immobles valorats d'acord amb les dades que consten en el Cadastre Immobiliari, s'aplicarà sobre el valor assignat a aquests béns per 2005.
 2. Quan es tracti de valors cadastrals notificats en l'exercici 2005, obtinguts de l'aplicació de Ponències de valors parcials aprovades en l'esmentat exercici, s'aplicarà sobre aquests valors.
 3. Quan es tracti de béns immobles que hagin tingut alteracions de les seves característiques d'acord amb les dades que consten en el Cadastre Immobiliari, sense que aquestes variacions hagin tingut efectivitat, el coeficient s'aplica sobre el valor assignat a aquests immobles, en virtut de les noves circumstàncies , per la Direcció General del Cadastre, amb aplicació dels mòduls que hagin servit de base per a la fixació dels valors cadastrals de la resta dels béns immobles del municipi.
 1. Queden exclosos de l'actualització regulada en aquest article els valors cadastrals obtinguts de l'aplicació de les Ponències de valors totals aprovades entre l'1 de gener de 1997 i el 30 de juny de 2002, així com els valors obtinguts de l'aplicació de les Ponències de valors parcials aprovades des de la primera de les dates indicades en els municipis en què hagi estat aplicable l'article segon de la Llei 53 / 1997, de 27 de novembre, per la qual es modifica parcialment la Llei 39 / 1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, i s'estableix una reducció en la base imposable de l'Impost sobre Béns Immobles.
 1. L'increment dels valors cadastrals dels béns immobles rústics previst en aquest article no tindrà efectes respecte al límit de base imposable de les explotacions agràries que condiciona la inclusió en el Règim Especial Agrari de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi, que seguirà regint-se per la seva legislació específica.

NORMATIVA APLICABLE:

 • Reial Decret Legislatiu 2 / 2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (en vigor des del 10 / 03 / 2004)
 • Reial Decret Legislatiu 1 / 2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari (en vigor des del 09 / 03 / 2004)
 • Llei 51 / 2002 (DEROGADA pel RDL 2 / 2004, excepte les disposicions addicionals tercera, quarta, cinquena, sisena, desena, onzena i dotzena, així com de la disposició transitòria novena)
 • Llei 30 / 2005, de 29 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2006.

Sobre l'autor:

advocat fiscal a barcelona

Albert Pujol

DiG Advocats

Linkedin