En aquest article us donem totes les claus sobre el Impost sobre el patrimoni:

Qui està obligat a presentar l'Impost sobre el Patrimoni?

Estan obligats a presentar la declaració per l' Impost sobre el Patrimoni:

 • Les persones físiques que tenen la residència habitual en territori espanyol, exigint l'impost per la totalitat del seu patrimoni mundial independentment d'on estigui situat (subjectes passius per obligació personal).
 • Qualsevol altra persona física no resident en territori espanyol, que sigui titular de béns i drets situats en territori espanyol (subjectes passius per obligació real).

Com afecta el lloc de residència habitual?

Cada comunitat autònoma pot determinar alguns aspectes del càlcul de Impost sobre el Patrimoni. És per això que a cada contribuent li serà d'aplicació la normativa que correspon a la Comunitat Autònoma en què es trobi la seva residència habitual.

A les persones no residents que siguin titulars de béns i drets situats en territori espanyol (subjectes passius per obligació real), els és aplicable la normativa estatal. Per a residents en territori de la Unió Europea, pot resultar d'aplicació alguna normativa autonòmica si aquesta els resulta més beneficiosa, per aplicació de doctrina que prohibeix el tracte pitjor a residents dins de la Unió Europea.

No obstant això, pel que fa als residents fora de la UE, estem pendents de la implementació en l'Ordenament jurídic del criteri adoptat pel Tribunal Suprem en les seves últimes sentències.

Com es determina la residència habitual?

La residència habitual en el territori d'una comunitat autònoma es determinarà en funció de les següents situacions:

 1. Que romanguin en la mateixa més de 183 dies durant l'any natural. No es tindran en compte absències esporàdiques, llevat que els contribuents acreditaran la seva residència a una altra comunitat o Estat.
 2. On radiqui el nucli principal o la base de les activitats o interessos econòmics, de manera directa o indirecta.
 3. On resideixin habitualment el cònjuge no separat legalment i els fills menors d'edat que depenguin d'elles.
 4. Quan els contribuents integrats en una unitat familiar tinguin residència habitual en diferents comunitats i optin per tributació conjunta, es determinarà la residència habitual on el membre de la unitat tingui una base liquidable d'acord amb les regles d'individualització de l'impost.
 5. Quan no es pugui determinar la residència d'acord amb els criteris anteriors, es consideraran residents en el lloc de l'última declaració realitzada.

Quines són les exempcions d'aquest impost?

Estan exempts de l'impost sobre el patrimoni els següents béns i drets:

 1. Béns integrants del patrimoni històric espanyol i comunitats autònomes.
 2. Objectes d'art i antiguitats legalment descrits.
 3. L'aixovar domèstic (conjunt d'estris, roba i mobiliari que componen l'habitatge habitual).
 4. Drets consolidats dels partícips de plans de pensions, mutualitats de previsió social, PPAS, Plans de Previsió Empresarial i Assegurances de Dependència.
 5. Drets derivats de la propietat intel·lectual o industrial mentre que romanguin en el patrimoni de l'autor.
 6. Els valors els rendiments estiguin exempts en virtut del que disposa la Llei de l'Impost sobre la renda de no residents i normes tributàries.
 7. Els béns i drets de les persones físiques necessaris per al desenvolupament de la seva activitat empresarial o professional, en els termes previstos per l'article 4 de la Llei de l'Impost sobre el Patrimoni.
 8. La plena propietat, la nua propietat i el dret d'usdefruit vitalici sobre participacions en entitats amb o sense cotització en mercats organitzats, sempre que concorrin les condicions que preveu l'article 4 de la Llei de l'Impost sobre el Patrimoni.
 9. L'habitatge habitual del contribuent fins 300.000 euros.
 10. Els béns i drets de les persones físiques necessaris per al desenvolupament de la seva activitat empresarial o professional, sempre que aquesta s'exerceixi de forma habitual, personal i directa pel subjecte passiu, i constitueixi la seva principal font de renda.

A més, hi ha un import mínim exempt aplicable pels contribuents de l'impost sobre el patrimoni per obligació personal, amb caràcter general, de 700.000 euros, que significa que no haurà de fer presentació de l'impost si el càlcul és menor a aquesta quantitat. Però al tractar-se d'un impost cedit, ens trobem que cada comunitat autònoma pot determinar un import mínim exempt diferent (algunes ho han fet).

Pots consultar el mínim exempt pertanyent a la teva Comunitat Autònoma clickant en aquesta memòria.

Com afecta el caràcter internacional en l'impost sobre el patrimoni?

Afecta en dos tipus de contribuents:

Per a això, ha convenis de doble imposició (CDI) amb cada país relacionat amb Espanya.

Els convenis de doble imposició són tractats internacionals que contenen, principalment, mesures per evitar la doble imposició fiscal internacional; és a dir, que intenten evitar que es pagui l'impost pel mateix bé en dos països alhora.

Per a determinades categories del patrimoni atribueixen un dret exclusiu d'imposició a un dels estats contractants.

El següent enllaç trobaràs tots els convenis de doble imposició que manté Espanya amb altres estats.

Quan hi ha obligació de presentar la declaració, tot i que de la mateixa no resulti quota a ingressar?

Quan tot sortint un resultat negatiu, el valor dels seus béns o drets, determinat d'acord amb les normes reguladores de l'Impost, resulti superior a 2.000.000 d'euros.


Sobre l'autor:

Anna Racó

Anna Racó

DiG Advocats

Linkedin