antecedents:

El Parlament de Catalunya l'any 2017 va aprovar la llei 6 / 2017, de 9 de maig, del impost sobre els actius no productius de les empreses.

Encara que aquesta Llei va entrar en vigor el dia 13 / 05 / 2017, en realitat mai va arribar a desplegar els seus efectes per haver quedat en suspens, per la interposició d'un recurs d'inconstitucionalitat presentat contra alguns dels seus preceptes (Recurs núm 4063-2017)

En data 28 de febrer de 2019, el Tribunal Constitucional va dictar sentència desestimant el recurs (STC 28 / 2019)

Com a conseqüència d'aquesta desestimació, la llei 6 / 2017 ha recuperat la seva eficàcia de forma retroactiva des de l'inici de la seva entrada en vigor, de manera que aquest any s'haurà de liquidar els anys meritats des de la data: 2017, 2018 i 2019.

El termini de presentació de l'impost corresponent a aquests tres exercicis ha estat establert pel Decret Llei 8 / 2019, de 14 de maig, entre el 1 d'octubre i el 30 de novembre d'aquest 2019.

Elements essencials de l'impost sobre els actius no productius de les empreses:

a) fet imposable:

La tinença del subjecte passiu en la data de la meritació de l'impost, dels següents actius, sempre que aquests actius estiguin ubicats a Catalunya.

 • béns immobles
 • Vehicles de motor amb potència igual o superior a 200 CV
 • Embarcacions d'oci
 • aeronaus
 • Objectes d'art i antiguitats amb un valor superior a l'establert per la Llei del patrimoni històric
 • Joies

Concepte de tinença:

 • Titularitat dret real de superfície, usdefruit, d'ús o de propietat.
 • L'ús com a conseqüència operació arrendament financer.
 • L'ús derivat de qualsevol tipus d'acord que permeti la transferència substancial de tots els riscos i beneficis inherents a la propietat de l'actiu.

Ubicats a Catalunya:

 • Béns immobles ubicats en territori de Catalunya.
 • Els vehicles a motor, embarcacions, aeronaus, obres d'art, antiguitats i les joies la tinença correspongui a contribuents per aquest impost.

b) Concepte d'actiu no productiu:

 • Els que es cedeixen als propietaris, socis, partícips o persones vinculades a la mateixa, destinat a l'ús particular, de forma gratuïta,
 • Els que es cedeixen mitjançant preu a propietaris, socis, partícips o persones vinculades a la mateixa oa entitats participades per qualsevol d'ells, per ser destinats total o parcialment a usos o aprofitaments privats.
 • Llevat que es fixi un preu de mercat, i aquells treballin de manera efectiva en la societat i percebin per això una retribució d'import superior al preu de la cessió.
 • Tenen la consideració d'actius productius els que són arrendats a preu de mercat als propietaris, socis, partícips o persones vinculades a la mateixa oa entitats participades per qualsevol d'ells, i són destinats a l'exercici d'una activitat econòmica.)
 • Els que no estiguin afectes a cap activitat econòmica.

Especificacions:

No es consideren béns no productius els que tenen un preu d'adquisició que no supera l'import de beneficis no distribuïts obtinguts per l'entitat, sempre que provinguin del desenvolupament d'unes activitats econòmiques, amb el límit de l'import dels beneficis obtinguts en el mateix any de l'adquisició com en els últims deu anys anteriors.

No es consideren improductius en els següents supòsits:

 • Si es destinen a la utilització de treballadors (no socis) com a rendiment en espècie en IRPF.
 • Si es destinen als serveis econòmics i socioculturals del personal al servei de l'activitat.
 • Ús Mixt: Cas que un bé sigui utilitzat parcialment per a finalitats particulars, es considera actiu no productiu només la part o proporció que es destina a aquestes finalitats.

c) Subjectes passius:

 • Entitats amb personalitat jurídica.
 • Entitats que sense personalitat jurídica constitueixi unitat econòmica (capaç de desenvolupar una explotació econòmica pels seus propis mitjans) o patrimoni separat susceptible d'imposició.

d) Base imposable:

 • Els immobles: valor cadastral.
 • Vehicles, embarcacions, aeronaus, objectes d'art, antiguitats i joies: valor de mercat.
 • Béns objecte operació arrendament financer: valor determinat per les normes aplicables als arrendaments en l'ITPAJD.

e) quota íntegra:

La quota íntegra es determina per aplicació a la base liquidable de l'escala següent:

escala impost sobre els actius no productius de les empreses

f) meritació:

L'impost sobre els actius no productius de les empreses es merita el 1 de gener de cada any.


Sobre l'autor:

albert pujol advocat fiscal

Albert Pujol

DiG Advocats

Linkedin