Modificacions en l'Impost sobre Societats:

Amb efecte per als períodes impositius que s'iniciïn dins dels anys 2012 i 2013, S'introdueixen les següents modificacions en l'Impost sobre Societats:

AMORTITZACIÓ DELS FONS DE COMERÇ:

La deducció de l'amortització dels fons de comerç, incloent els derivats de les operacions de fusió, està subjecta al límit anual màxim de la centèsima part del seu import.

Modificacions en l'Impost sobre Societats DEDUCCIONS PER INVERSIONS:

Les deduccions per inversions, incloent la deducció per reinversió de beneficis extraordinaris, es podran aplicar amb el límit del 25% de la quota íntegra minorada en les deduccions per evitar la doble imposició interna i internacional i les bonificacions. El dit límit serà del 50% quan l'import de la deducció per R + D + IT que correspongui a despeses i inversions efectuades en el mateix període impositiu, excedeixi el 10% de la quota íntegra, minorada en les deduccions per evitar la doble imposició interna i internacional i les bonificacions.

Les deduccions de l'exercici no aplicades poden aplicar en les liquidacions dels períodes impositius que concloguin en els 15 anys immediats i successius. No obstant això, les deduccions per R + D + IT i foment de les tecnologies de la informació poden aplicar en les liquidacions dels períodes impositius que concloguin en els 18 anys immediats i successius.

Modificacions en l'Impost sobre Societats PAGAMENTS FRACCIONATS EN L'IMPOST SOBRE SOCIETATS:

L'import dels pagaments fraccionats de l' Impost sobre Societats, Per als subjectes passius l'import net de la xifra de negocis en els dotze mesos anteriors a la data en què s'iniciïn els períodes impositius dins de l'any 2012 o 2013 sigui almenys vint milions d'euros, no podrà ser inferior al 8% del resultat positiu del compte de pèrdues i guanys de l'exercici dels tres, nou, o onze primers mesos de cada any natural, minorat en les bases imposables negatives pendents de compensar. El tipus del pagament fraccionat serà el 80% del tipus de gravamen per a les societats la xifra de negocis hagi estat entre 20 i 60 milions d'euros i del 90% per a aquelles que superin aquesta última xifra.

El percentatge establert en el paràgraf anterior serà del 4% per a aquelles entitats allà referides, en què almenys el 85% dels ingressos dels tres, nou o onze primers mesos de cada any natural, corresponguin a rendes a les quals sigui d' aplicació:

a) les exempcions per evitar la doble imposició internacional per dividends i plusvàlues procedents d'entitats no residents o de rendes obtingudes a través d'un establiment permanent o

b) la deducció a l'100% per evitar la doble imposició interna per dividends o plusvàlues.

En qualsevol cas, el percentatge establert en el primer paràgraf d'aquest apartat serà del 4%, i el que estableix el segon paràgraf d'aquest apartat serà del 2% per al pagament fraccionat el termini de declaració venç el 20 d'abril de 2012. No és aplicable a aquest pagament fraccionat la limitació de la deduïbilitat de les despeses financeres establerta en l'Impost sobre Societats pel RDL 12 / 2012.

Modificacions en l'Impost sobre Societats LLIBERTAT D'AMORTITZACIÓ:

A partir d'del dia 30 de març de 2012 queda derogada la normativa sobre llibertat d'amortització prevista en la DA 11 de la LIS.

S'estableix però un règim transitori de manera que les inversions realitzades fins al 30 de març de 2.012 podran acollir-se a la normativa sobre llibertat d'amortització existent fins aquesta data. També es podran aplicar els imports pendents de la llibertat d'amortització prevista en la DA 11 de la LIS segons les redaccions successives dels RDL 6 / 2010 i 13 / 2010.

L'aplicació d'aquests imports pendents estarà subjecta als següents límits:

a) Per a les inversions realitzades abans del 1 de gener de 2011 (amb manteniment d'ocupació): el 40% de la base imposable prèvia a la seva aplicació ia la compensació de bases imposables negatives.

b) Per a les inversions realitzades a partir del 1 de gener 2011: el 20% de la base imposable prèvia a la seva aplicació ia la compensació de bases imposables negatives.

Si hi ha quantitats pendents d'aplicació per tots dos supòsits, s'aplica en primer lloc les quantitats pendents per llibertat d'amortització amb manteniment d'ocupació amb el límit del 40%. Només en cas que aquestes quantitats pendents no arribin al límit del 20% previst per a les quantitats pendents procedents d'inversions noves efectuades a partir de 2011, poden aplicar-se aquestes últimes, fins a l'import de la diferència entre el 20% i les quantitats ja aplicades en el mateix període impositiu per la llibertat d'amortització amb manteniment d'ocupació.

Segueix en vigor la normativa sobre llibertat d'amortització de les empreses de reduïda dimensió.

2.- Amb efecte per als períodes impositius que s'iniciïn a partir de l'1 de gener de 2012 s'introdueixen les següents modificacions en l'Impost sobre Societats:

Modificacions en l'Impost sobre Societats NO DEDUÏBILITAT DE LES DESPESES FINANCERES INTRAGRUP:

No són fiscalment deduïbles les despeses financeres derivades de deutes amb entitats del grup segons els criteris establerts a l'article 42 del Codi de Comerç destinades a l'adquisició, a altres entitats del grup, de participacions en el capital o fons propis de qualsevol tipus d'entitats , oa la realització d'aportacions als fons propis d'altres entitats del grup, llevat que el subjecte passiu acrediti que existeixen motius econòmics vàlids per a la realització d'aquestes operacions.

Modificacions en l'Impost sobre Societats LIMITACIÓ DE LES DESPESES FINANCERS:

Desapareix la regla de subcapitalización, substituint-se per un règim de limitació a la deduïbilitat de despeses financeres amb les següents característiques:

Les despeses financeres netes són deduïbles amb el límit del 30% del benefici operatiu de l'exercici. A aquests efectes es consideren despeses financeres netes l'excés de despeses financeres respecte dels ingressos derivats de la cessió a tercers de capitals propis, excloses les despeses financeres no deduïbles. El benefici operatiu es determina a partir del resultat d'explotació del compte de pèrdues i guanys de l'exercici, eliminant l'amortització de l'immobilitzat, la imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres, el deteriorament i resultat per alienacions d'immobilitzat, i addicionant els ingressos financers de participacions en instruments de patrimoni, sempre que es corresponguin amb dividends o participacions en beneficis d'entitats en què, o bé el percentatge de participació, directe o indirecte, sigui almenys el 5%, o bé el valor d'adquisició de la participació sigui superior a 6 milions d'euros, excepte que aquestes participacions hagin estat adquirides amb deutes les despeses financeres no resultin deduïbles.

En tot cas, són deduïbles despeses financeres netes del període impositiu per import de 1 milió d'euros.

Aquesta limitació a la deduïbilitat de despeses financeres no és aplicable en els següents casos:

a) A les entitats que no formin part d'un grup mercantil, llevat que les despeses financeres derivades de deutes amb persones o entitats que tinguin una participació, directa o indirecta, en l'entitat d'almenys el 20%, o bé les despeses financeres derivats de deutes amb entitats en què es participi, directament o indirectament, en almenys el 20%, excedeixin del 10% de les despeses financeres netes.

b) A les entitats de crèdit.

Quantitats no deduïdes en l'exercici de meritació. Les despeses financeres netes que no hagin estat objecte de deducció per aplicació del límit poden deduir-se en els períodes impositius que concloguin en els divuit anys immediats i successius, conjuntament amb els del període impositiu corresponent, i amb el límit del 30%. Si les despeses financeres netes del període impositiu no arriben al límit del 30%, la diferència entre el citat límit i les despeses financeres netes del període impositiu s'addiciona al límit del 30% per a la deducció de despeses financeres netes en els períodes impositius que concloguin en els 5 anys immediats i successius, fins que es dedueixi aquesta diferència.

En el cas de grups fiscals, el límit es refereix a aquest. No obstant això, les despeses financeres netes d'una entitat pendents de deduir en el moment de la seva integració en el grup fiscal es dedueixen amb el límit del 30% del benefici operatiu de la mateixa entitat. En els casos de separació d'alguna entitat o d'extinció del grup, si existissin despeses financeres netes pendents de deduir del grup fiscal, se'ls dóna el mateix tractament que a les bases imposables negatives del grup fiscal pendents de compensar.

Modificacions en l'Impost sobre Societats EXEMPCIÓ DE LA RENDA OBTINGUDA EN LA TRANSMISSIÓ D'UNA PARTICIPACIÓ D'UNA ENTITAT NO RESIDENT A ESPANYA:

El percentatge de participació mínim del 5% només haurà de ser complert el dia en què es transmeti la participació. En la normativa anterior la participació es devia posseir de manera ininterrompuda durant l'any anterior al dia en què es transmetia.

La nova normativa manté els altres dos requisits, que l'entitat participada hi ha estat gravada per un impost estranger de naturalesa anàloga a l'Impost sobre Societats espanyol i que hagi realitzat activitats empresarials a l'estranger. La novetat és que si algun d'aquests requisits no es compleix durant una part del període de tinença de la participació, l'exempció s'aplicarà segons el percentatge que citat període suposi sobre la totalitat del temps en què s'ha detingut aquesta participació.


Sobre l'autor:

ines gros, dig advocats

Inés Gros

DiG Advocats

Linkedin