Tot i estar recorregut davant del Tribunal Constitucional, aquest nou impost habitatge buida, Aplicable només en l'àmbit territorial de Catalunya, que tracta de gravar l'incompliment de la funció social dels propietaris dels habitatges per romandre aquestes, desocupades de manera permanent, va entrar en vigor el 24 de juliol de 2015, es va reportar el passat 31 de desembre i ha autoliquidar i ingressar entre el 1 i el 20 de març, mitjançant el Model 510 i obligatòriament de manera telemàtica.

El fet imposable que es pretén gravar és la desocupació permanent d'un habitatge durant més de dos anys sense causa justificada i l'inici del còmput d'es desocupació és la

Disponibilitat per part del propietari per a ser ocupada o cedir l'ús a tercers. En els casos en què l'habitatge és de nova construcció, el còmput comença a partir dels 3 mesos de la data del certificat final d'obra.

Com es pot interrompre aquest còmput? Doncs amb una ocupació continuada durant mínim de 6 mesos.

Poden existir causes justificades d'atur de l'habitatge, entre d'altres, que la propietat sigui objecte de litigi o que requereix de rehabilitació aquí amb informe emès per tècnic)

El contribuent, únicament persones jurídiques que o bé siguin propietàries d'habitatges buits o bé siguin titulars d'un dret real que atorgui la facultat d'explotació econòmica de l'habitatge.

S'ha establert un règim d'exempcions i de bonificacions, entre les primeres cal destacar a les entitats inscrites en el Registre d'entitats i establiments de serveis socials de Catalunya i també per als habitatges situats en zones d'escassa demanda acreditada. Les bonificacions estan per mitigar la tributació en els casos en què el contribuent destini part del seu parc immobiliari a lloguer "assequible".

La base imposable la constitueix el nombre total de metres quadrats dels habitatges subjectes a l'impost, és a dir desocupades, de la qual és titular el subjecte passiu a 31 de desembre de cada any. La quota bé determineu per l'aplicació de diversos tipus que van des dels 10 euros fins als 30 euros el m2 "Desocupat".

La recaptació de l' impost habitatge buida, Es destinarà bàsicament a finançar les actuacions protegides per als plans d'habitatge teòricament dels municipis que han recaptat el tribut.


Sobre l'autor:

Francisco Vinaches soci DiG Advocats Barcelona

Francisco J. Vinaches

DiG Advocats

Linkedin