En aquest article resumim els impostos a Espanya per a no residents:

Sent No Resident

Segons les normes tributàries per a les persones físiques a Espanya, un no resident és una persona que ha estat vivint a Espanya menys de la meitat de l'any fiscal (= any natural). És a dir, algú que ha viscut fora d'Espanya durant més de 183 dies durant l'any.

Un no resident podria haver de pagar impostos a Espanya, tant per les rendes rebudes a Espanya com pels béns situats en aquest país. Però aquest impost només s'aplica si el Conveni per evitar la doble imposició, Entre Espanya i el país de residència, així ho estableix.

Com no resident, els Impostos a Espanya per a no residents a pagar cada any (depenent del Conveni per evitar la doble imposició) podrien ser els següents:

  • Impost sobre Béns Immobles (IBI). Aquest és un impost local pels actius immobiliaris, que es paga a l'Ajuntament. El pagament pot realitzar-se a través de domiciliació en el compte bancari del propietari.
  • Impost sobre la renda de no residents (IRNR). És un impost principal per al Govern Central. La declaració s'ha de presentar o bé trimestralment, pels ingressos rebuts, o bé un cop per any en cas de no tenir ingressos però ser propietari d'un immoble. En cas de venda d'un immoble, es pagarà l'impost corresponent entre el segon i el quart mes després de la data de la venda.
  • Impost sobre el Patrimoni. Aquest és un impost sobre el patrimoni net a Espanya que s'aplica sobre immobles i altres actius, depenent de cada acord d'impostos dobles entre Espanya i el país de residència. En qualsevol cas, el no resident només hauria de pagar aquest impost si el valor dels seus actius a Espanya (deduint els deutes i altres crèdits) sobrepassa la quantitat de 700.000 €.

Algunes regles especials més suaus poden resultar d'aplicació per als residents a la UE, en comparació amb la resta del món.

Altres impostos a Espanya per a no residents podrien haver-se de pagar en situacions particulars, com herències o donacions.

Si té dubtes i vol que l'ajudem si us plau cliqueu a l'enllaç que trobés a continuació--} Vull contactar amb un assessor fiscal per resoldre dubtes sobre impostos a Espanya per a no residents

Convertir-se en Resident

D'altra banda, en el cas contrari de ser considerat resident a Espanya per viure en aquest país per més de 183 dies a l'any, els principals impostos a pagar seran:

  • Impost sobre Béns Immobles (IBI). És l'impost local per actius immobiliaris, que ha de ser pagat a l'Ajuntament. Igual que per als no residents.
  • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) .Impuesto per a les persones físiques que s'ha de pagar per tots els ingressos rebuts durant l'any, amb independència del país del qual provinguin; tots ells.
  • Impost sobre el Patrimoni. Depenent de la Comunitat Autònoma (Regió) les normes d'aquest impost poden ser lleugerament diferents. Per exemple, sent resident a Catalunya s'ha de pagar aquest impost si el valor dels actius nets a 31 de desembre supera els 500.000 €. Per als residents, igual que en l'impost sobre la renda, aquests impostos s'han de pagar per tots els actius en propietat situats en qualsevol part del món, sense importar on estiguin ubicats.

altres impostos específics hauran de ser abonats en situacions particulars, com herències o donacions.


Sobre l'autor:

ines gros dig advocats barcelona

Inés Gros

DiG Advocats

Linkedin