La Llei 22 / 2015 publicada el 22 de juliol de 2.015 ha modificat, a partir de 2.016, el tractament fiscal i comptable dels immobilitzats intangibles, Inclosos els fons de comerç.

En els estats financers corresponents a exercicis que comencin a partir de l'1-1-2016 tots els immobilitzats intangibles seran actius de vida útil definida, de manera que desapareixerà l'actual divisió entre immobilitzat intangible amb vida útil definida i amb vida útil indefinida.

Els immobilitzats intangibles es s'amortitzaran segons la seva vida útil; si aquesta no es pot estimar de manera fiable, s'amortitzaran en el termini de deu anys, llevat que alguna disposició legal estableixi un termini diferent. En el cas dels fons de comerç es manté que només figuraran a l'actiu del balanç quan s'hagin adquirit a títol onerós i es presumeix, excepte prova en contra, que la seva vida útil és de deu anys.

Així mateix, s'elimina l'obligació, actualment en vigor, de dotar una reserva indisponible per fons de comerç. La reserva ja dotada s'ha de reclassificar a reserves voluntàries i serà disponible a partir d'aquesta data en l'import que superi el fons de comerç comptabilitzat.

En la memòria dels comptes anuals s'ha d'informar sobre el termini i el mètode d'amortització dels immobilitzats intangibles.

fiscalment, i amb efectes per als períodes impositius iniciats a partir de l'1-1-2016, s'estableix que els immobilitzats intangibles s'amortitzaran atenent a la seva vida útil. Si la mateixa no es pot estimar de manera fiable, la seva deduïbilitat es limitarà a la vintena part del seu import. En el cas del fons de comerç, la seva amortització serà deduïble en tot cas amb el límit anual màxim de la vintena part del seu import.

En el cas que les amortitzacions fiscal i comptable que realitzin en períodes diferents s'hauran de comptabilitzar les diferències temporànies corresponents.


Sobre l'autor:

Xavier Vals DiG Advocats barcelona fiscal

Xavier Vals

DiG Advocats

es.linkedin.com/in/xaviervales