Tots inspecció d'hisenda s'inicia mitjançant la remissió d'una notificació i finalitza amb un acte de liquidació.

El termini de durada del procediment és de 18 mesos. Tanmateix, aquest termini s'amplia a 27 mesos en determinats supòsits legalment taxats (xifra neta negocis superior 5,7 milions €, grups consolidats, operacions vinculades internacionals, ...)

Per al còmput d'aquests terminis, ja no es tenen en compte les dilacions imputades al contribuent (retardar o no aportar la documentació requerida), de manera que per evitar problemes amb els terminis, hem tingut coneixement que la inspecció va començar a aplicar de manera sistemàtica (fins ara, per la seva gravetat, era una mesura molt excepcional), la sanció prevista en l'article 203 de la Llei general tributària, per obstrucció a les actuacions de l'Administració tributària que, en cas de ser persistent (no atendre dos requeriments), consisteix en un 2 per cent de l'import de la xifra de negoci, amb un mínim de 10.000 euros.

A la inspecció d'hisenda, Pot comparèixer el propi contribuent o un representant degudament autoritzat. Si per la circumstància que sigui, es considera convenient (falta de confiança, ...), és possible canviar de representant durant la tramitació del procediment.

Pel que fa a la documentació requerida per la inspecció d'hisenda, Resulta absolutament imprescindible revisar tots i cadascun dels documents que es van a aportar, ja que el representant no és un mer missatger, i ha de tenir ple coneixement de tot el que s'aporta. En aquest sentit, cal precisar que la documentació que no s'aporti en la fase d'inspecció, llevat de casos molt concrets i excepcionals, no podrà ser aportada en una posterior reclamació davant els tribunals.

Les actuacions inspectors finalitzen amb una acta: de conformitat, de disconformitat o d'acord, i de les mateixes deriva una liquidació que conté el deute tributari (la quota que la inspecció entén que no es va ingressar en el seu dia i els interessos de demora), i que en cas de disconformitat, serà l'objecte de la reclamació davant els tribunals.

Excepte comptades excepcions, després de la liquidació s'inicia un expedient sancionador que finalitza amb la imposició d'una sanció.

A causa del baix índex de recuperació de deute per part dels òrgans de recaptació, en els últims temps s'estan adoptant mesures cautelars per garantir el cobrament dels deutes, consistents en l'embargament de crèdits, de béns, ... també s'estan generalitzant els procediments de derivació de responsabilitat als administradors, als responsables, ... en aquest sentit, ens consta perquè així ho estan manifestant responsables del departament de Recaptació de l'Agència Tributària en fòrums especialitzats, està previst que s'intensifiquin molt més la utilització d'aquestes mesures excepcionals , especialment en fase de tramitació de la inspecció (fins ara s'adoptaven un cop conclosa la inspecció), sense que encara hi hagi deute derivat de l'acta, el que complica de forma significativa el procediment inspector, ja que es ramifica amb complexíssims procediments de recaptació.

Cal remarcar que els inspectors d'hisenda són el cos d'elit de l'Agència Tributària, Estan especialment preparats per desenvolupar la seva feina ia més disposen de tot un seguit de mitjans i privilegis al seu abast (informació a tercers, ...). A això, cal afegir la gran complexitat dels procediments tributaris i la interrelació entre ells (inspecció amb recaptació, ...).

És per això, que per poder defensar els interessos dels contribuents davant la inspecció, els dels despatxos professionals hem de disposar d'equips multidisciplinars (advocats fiscalistes, procesalitas, economistes, ...) altament especialitzats en aquest tipus d'actuacions per poder afrontar amb garanties les diferents fases del procediment.

En aquest vídeo de youtube sobre inspeccions d'hisenda et resumim la informació d'aquest article.


Sobre l'autor:

advocat fiscal a barcelona

Albert Pujol

DiG Advocats

Linkedin