inspeccions d'hisenda

Inspeccions d'Hisenda i procediments

L'adequada defensa dels drets dels nostres clients davant l'Administració tributària, ens ha portat a la creació del Departament d'inspeccions d'Hisenda i procediments, en paral·lel a la nostra unitat de dret Fiscal.

Davant l'augment de la complexitat, conflictivitat i transcendència econòmica de les actuacions dels òrgans d'inspecció, gestió i recaptació, s'ha dotat al departament de tots els mitjans necessaris per fer la seva feina amb les màximes garanties d'èxit per als nostres clients.

inspeccions d'hisendaObjectius:

  • El Departament d'inspeccions d'Hisenda i procediments funciona com una unitat operativa específica i independent causa del seu alt grau d'especialització.
  • Les seves actuacions requereixen de la intervenció conjunta i coordinada de professionals altament especialitzats i qualificats en diferents branques de dret tributari i financer.
  • El Departament d'inspeccions d'Hisenda i procediments està integrat per un equip multidisciplinari de professionals (advocats i economistes) tots ells amb una àmplia experiència en aquest tipus d'actuacions.

Actuacions més comuns:

  • Procediments de gestió i inspecció tributària: Actuacions en els procediments de gestió tributària (verificació de dades, comprovació limitada i atenció de requeriments) i en els d'Inspecció, davant de totes les administracions (hisenda estatal, autonòmica i local).
  • Procediments de recaptació tributària (mesures cautelars: embargament de crèdits, derivació responsabilitat Administradors, ...): Intervenció en els processos d'adopció de mesures cautelars per garantir el cobrament del deute per part de la Administració tributària, com derivació de responsabilitat i això de crèdits, drets i béns. Realització de gestions davant els òrgans de recaptació per a l'aixecament dels embargaments, la concessió del ajornament / fraccionament o suspensió del deute.
  • Procediments d'Revisió: reclamacions economicoadministratives, recurs contenciós-administratiu: Interposició de les reclamacions i dels recursos contra els actes que provinguin dels dependències de gestió o d'inspecció de les diferents hisendes. Intervenció a la via contenciosa administrativa contra els acords susceptibles de recurs
  • Defensa jurídica en procediments per delictes contra la Hisenda pública (delicte fiscal): Assistència i defensa jurídica durant fase d'instrucció, fase intermèdia i fase de judici oral. Interposició de Recursos corresponents durant la tramitació del procediment penal, així com en les peces de responsabilitat civil. Assistència i defensa jurídica en eventuals acords de conformitat amb Fiscalia i Advocacia de l'Estat. Interposició de recursos de cassació davant el Tribunal Suprem en matèria de delicte tributari.

Responsable del Departament d'Inspeccions d'Hisenda

Sr. Albert Pujol

Advocat

Call Now Button