Una recent resolució del Tribunal Econòmic Administratiu Central (TEAC) determina que els interessos de demora derivats d'una acta d'inspecció no poden considerar-se com a despesa fiscalment deduïble, perquè provenen d'un incompliment normatiu, i en conseqüència, no són necessaris per a l'obtenció d'ingressos.

Això comporta un canvi de criteri, ja que fins a la data aquest mateix Tribunal havia admès la deduïbilitat d'aquests interessos de demora, sempre que estiguessin degudament comptabilitzats.

Aquesta nova interpretació, ve motivada per una Sentència del Tribunal Suprem de 2010, en què fonamenta aquest argument perquè considera que aquests interessos de demora tenen una naturalesa indemnitzatòria.

Caldrà esperar l'aplicació d'aquest canvi de criteri per part de la inspecció, i la seva més que probable retroacció, als exercicis no prescrits.


Sobre l'autor:

advocat fiscal a barcelona

Albert Pujol

DiG Advocats

es.linkedin.com/in/pujolalbert