Si tens socis estrangers o inversions a l'estranger, Els recordem l'obligació formal anual que existeix per als residents espanyols (persones físiques o jurídiques) que són titulars de participacions en societats o sucursals estrangeres, així com per a les empreses espanyoles (societats o sucursals) en l'accionariat participa un estranger, ja sigui persona física o jurídica, quan es compleixin una sèrie de paràmetres continguts en la normativa d'inversions estrangeres.

Aquesta obligació anual consisteix en l'obligació de presentar de forma anual, davant la Direcció General de Comerç i Inversions, dels impresos D-4 "Memòria Anual relativa al desenvolupament de la inversió en societats espanyoles amb participació estrangera en el seu capital i sucursals" i impresos d-8 "Memòria Anual relativa al desenvolupament de la inversió a l'exterior".

Així mateix, els recordem que, amb independència d'aquesta obligació anual, en tot cas, quan realitzin alguna inversió a l'estranger, ha obligació de declarar-la en el termini de 1 mes des que es realitzi la inversió (D-5A) i obligació de declarar la desinversió quan es liquidi aquella (D-5B).

I si vostè és estranger i realitza alguna inversió estrangera a Espanya, així mateix hi ha obligació de declarar-la en el termini de 1 mes (D1 A).


Sobre l'autor:

Carmen Lopez, DiG Advocats

Carmen López

DiG Advocats

Linkedin