S'acaba de publicar l'IPC anual corresponent al mes de juny, que un cop més reflecteix una posició negativa: -0,8. Portem pràcticament més de dos anys, excepte alguna breu excepció, amb índexs negatius, el que ha suposat per als arrendadors amb contractes vigents que, en aplicació de l' IPC en els lloguers de les clàusules contractuals, s'hagin vist obligats a modificar la seva renda a la baixa, en lloc de poder incrementar-la.

Sent cert, també, que s'ha produït una disminució general en els preus de lloguer a causa de l'etapa de crisi patida, la veritat és que

A dia d'avui, no sembla que l'índex negatiu de l'IPC reflecteixi la realitat de l'mercat de lloguer d'habitatges.

No obstant això, ara es produeix el fet que comença a finalitzar la vigència inicial per tres anys dels contractes que es van signar amb posterioritat a l'entrada en vigor de la Llei de 4 de juny de 2013 que va modificar el temps de durada obligatòria dels arrendaments reduint-lo a tres anys.

Aquesta situació, pot permetre als arrendadors evitar la pròrroga de l'arrendament, denunciant el mateix i provocant la seva rescissió, la qual cosa els pot donar accés a pactar un nou contracte d'arrendament, el preu de lloguer d'inici no quedi limitat al que resulti del IPC, sinó a preu de mercat, tenint en compte que a Espanya, al contrari que en altres països, no hi ha cap limitació pel que fa al preu de renda a pactar en un nou arrendament.

Una altra cosa és que, vigent ja el mateix, la revisió anual de la renda es vaig efectuar aplicant l'IPC en els lloguers, però cal tenir en compte, també, que actualment no és obligatòria la revisió per aplicació de l'IPC en els lloguers, ja que pot pactar sobre un altre Índex, i la mateixa Llei estableix que en cas de no detallar l'Índex a aplicar, tot i que sí pactar la revisió anual, s'aplicarà l'índex de Garantia de Competitivitat. Així que cal pactar la revisió amb referència a aquell Índex que ofereixi major proximitat a la realitat del mercat, o. fins i tot, pactar una quantia fixa d'actualització per a cada període de temps determinat durant la vigència del contracte.

Observi, finalment, que si no es pacta cap tipus de revisió en el contracte de lloguer, no es pot interposar cap actualització durant la seva vigència.

En aquest enllaç pot calcular l'actualització de la renda de l'IPC en els lloguers.


Sobre l'autor:

Advocat Patrimoni a Barcelona

Francesc Fortuny

DiG Abogdos

Linkedin