La llei preveu un complex sistema d'integració i compensació de rendes en l'IRPF 2017, derivada dels dos tipus de bases imposables existents: la general i la de l'estalvi, i els diferents tipus d renda que integren cadascuna d'elles.

Rendiments negatius o pèrdues que integren la base de l'estalvi generades en l'exercici:

En la declaració de l'IRPF 2017, només es poden compensar amb rendiments positius o guanys patrimonials de la base de l'estalvi.

  • Els rendiments del capital mobiliari:

S'integren i es compensen entre si, els rendiments positius i els negatius.

L'excés de rendiments negatius pendents d'aplicar es pot compensar amb el 20% del saldo positiu dels guanys de patrimoni.

L'import no compensat podrà compensar-se en els 4 anys posteriors, seguint el mateix criteri.

  • Els guanys i pèrdues patrimonials (procedents de transmissió d'elements patrimonials):

S'integren i es compensen entre si.

L'excés de pèrdues pendents de compensar, podran compensar-se amb el 20% del saldo positiu dels rendiments del capital mobiliari.

L'import no compensat podrà compensar-se en els 4 anys posteriors, seguint el mateix criteri.

Aquesta compensació limitada entre els rendiments del capital mobiliari i els guanys i pèrdues de patrimonials, només és possible respecte a rendes generades a partir de l'2015.

Compensació de pèrdues o rendiments negatius pendents de compensar en procedents d'exercicis anteriors:

Les pèrdues patrimonials de la base de l'estalvi generades en els exercicis 2015 i 2016, es podran compensar amb guanys patrimonials de la base de l'estalvi.

Les pèrdues patrimonials de la base de l'estalvi generades en els exercicis 2013 i 2014 (només les generades en un termini superior a un any), es podran compensar amb guanys patrimonials de la base de l'estalvi, amb independència del seu termini de generació.

Les pèrdues patrimonials de la base general, procedents de transmissions generades en un termini igual o inferior a 1 any, corresponents als exercicis 2013 i 2014, es podran compensar amb guanys patrimonials de la base de l'estalvi, amb independència del seu termini de generació.

Les pèrdues patrimonials de la base general, no procedents de transmissions, es podran compensar amb guanys de patrimoni no procedents de transmissions.

El saldo romanent, podrà compensar-se amb els rendiments de la base general, si bé amb un límit del 25% dels mateixos.

Conclusió: A l'efecte d'aprofitar el dret a compensar les pèrdues patrimonials en l'IRPF 2017, cal fer una anàlisi exhaustiva de:

  • Les rendes i guanys patrimonials generats en el 2017.
  • Les rendes negatives i de les pèrdues patrimonials generades en 2017.
  • La composició de les pèrdues patrimonials i de les rendes negatives pendent de compensació, i classificar-les en funció de la seva naturalesa i origen.
  • les plusvàlues i minusvalideses latents dels diferents elements patrimonials.

Sobre l'autor:

advocat fiscal a barcelona

Albert Pujol

DiG Advocats

Linkedin