Ha exigir-li una comunicació, signada, de compliment de requisits:

El tipus de retenció general per l'IRPF aplicable en factures de professionals independents ( "autònoms") és, actualment, de l'21%.

Però pot ser que, des del 6 de juliol de 2014, algun dels seus proveïdors li hagi enviat factures en les que aplica una retenció del 15%.

Això és correcte si el proveïdor compleix certs requisits (veure final de l'article) relatius als seus rendiments.

Vostè ha de saber que:

  1. Si és vostè el pagador de la factura, seva és l'obligació de retenir al tipus adequat. És vostè el responsable davant de l'Agència Tributària.
  2. Vostè mai no podrà saber si el seu proveïdor compleix amb els requisits per acollir-se al tipus reduït de retenció al 15%.
  3. Així doncs, abans de pagar alguna factura en què s'hagi aplicat un 15% de retenció, vostè ha d'exigir que el proveïdor li enviï la corresponent comunicació signada (Una a l'any) en què manifesta que compleix amb els requisits de la norma.
  4. Si el vostre proveïdor no li lliura la comunicació signada, recalculi el total a pagar per la factura, aplicant una retenció del 21%, pagui el resultat que hagi obtingut, amb independència del que digui la factura que va rebre, i ingressi a l'Agència Tributària aquesta retenció al tipus general.

Requisits per aplicar el tipus de retenció reduït del 15% per a l'IRPF:

  • Que els seus rendiments íntegres derivats d'activitats professionals corresponents a l'exercici immediatament anterior siguin inferiors a 15.000 Euros.
  • Que aquests rendiments representin més del 75% de la suma dels rendiments íntegres d'activitats econòmiques i del treball, obtinguts en aquest exercici.
  • Els professionals han de comunicar al pagador aquesta circumstància, i el pagador queda obligat a conservar la comunicació degudament signeua.


Sobre l'autor:

ines gros, dig advocats

Inés Gros

DiG Advocats

Linkedin