Pot reclamar les quantitats cobrades de més pel IRPH caixes i recuperar els seus diners amb interessos:

Tots els préstecs hipotecaris a tipus variable tenen un índex de referència, és a dir, un valor en base al qual es calcula el tipus d'interès en cada revisió.

Així mateix en les escriptures d'hipoteca s'estableixen els índexs substitutius, és a dir, en cas que no es publiqui l'índex principal, s'aplicarà el substitutiu.

L'índex IRPH és un índex, com l'euríbor, que s'utilitza com a referència per als préstecs a tipus d'interès variable. Majoritàriament qui utilitzava l'IRPH eren les caixes d'estalvis, que utilitzaven l'anomenat IRPH de caixes però en desaparèixer les caixes d'estalvis, també va desaparèixer l'IRPH de Caixes.

Podria donar-se el cas que una hipoteca referenciada a l'IRPH de caixes tingués com a substitutiu altre índex també desaparegut i per tant aquesta hipoteca hagués quedat a un tipus d'interès fix per no tenir índex de referència.

En alguns casos, els bancs s'han posat en contacte amb els clients per mirar d'arribar a acords i modificar les hipoteques referenciades a l'IRPH però en altres casos en què no s'ha fet res, és el client qui ha de prendre la iniciativa.

Algunes sentències judicials han obligat a anul·lar les quotes referenciades a l'IRPH ja recalculades sobre la base del euríbor

En el supòsit que sigui el cas, s'haurà de sol·licitar per escrit al banc, s'haurà d'aportar tota la documentació de la hipoteca de la qual es disposi i en cas que l'entitat financera no acceptés la petició del client serà aquest qui s'hagi d'iniciar el procediment judicial de reclamació.