Últimament està en boca de mig país la sentència de 21 de desembre del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que considera nul·la l'aplicació de les clàusules sòl. Però hi ha una altra clàusula sòl "invisible" que en nombrosos casos ha passat desapercebuda; es tracta del malaguanyat IRPH de Caixes.

Moltes de les desaparegudes caixes d'estalvis utilitzaven l'índex IRPH (Índex de Referència de Préstecs Hipotecaris) per referenciar les seves hipoteques a tipus d'interès variable en lloc de l'Euríbor i mentre els interessos romanien més o menys estables i existien les caixes d'estalvis, no hi havia problema però a partir d'2012-2013 va arribar l'ensorrament .

La Llei 14 / 2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització, preveu la supressió del IRPH Caixes, Bancs i el Tipus Seca quedant vigent únicament el IRPH d'entitats. Amb la qual cosa, les hipoteques que es referenciaven a IRPH de Caixes o de Bancs i que tenien com a índex substitutiu un dels també desapareguts, quedaven a tipus fix incomplint la variabilitat que el client havia signat en la seva hipoteca.

Per veure l'abast de la conseqüència més desastrosa per al client només cal fer números.

Una hipoteca referenciada a l' IRPH de Caixes més un diferencial de 0 punts està des de setembre de 2013 fins avui a un interès del 3,94% però una hipoteca referenciada a l'Euríbor + 0,75 (per posar un exemple que podria molt bé ser) estava al setembre de 2013 a un 1,293% i avui estaria a 0,693%.

Per solucionar el problema de l' IRPH no hi ha altra solució que reclamar, primer al banc i posteriorment al jutjat per sol·licitar la nul·litat de l'índex per abusiu, per falta de reciprocitat i cal sol·licitar que s'apliqui un índex de revisió vigent. Així mateix serà necessari sol·licitar la devolució de les quantitats cobrades en excés per l'aplicació del IRPH.

Quant al procediment de reclamació cal tenir present que la majoria dels signants d'hipoteques referenciades a l' IRPH no tenien capacitat de negociació alguna (tampoc se'ls donaven elements per valorar si era millor euríbor o IRPH) Sinó que eren les entitats que marcaven les condicions. Així doncs, un cop iniciada la batalla de les clàusules sòl, comença la de l' IRPH.


Sobre l'autor:

clàusula sòl

Josep Muntal

DiG Advocats

Linkedin