Per corroborar que l'Impost d'Activitats Econòmiques IAE declarat, correspon amb la seva activitat real i tributa adequadament. Si voleu consultar la seva classificació dels grups IAE segons l'Agència Tributària, seguiu aquest enllaç

En els últims temps hem assistit a un considerable increment d'actuacions inspectores en relació amb els grups IAE (Impost sobre Activitats Econòmiques), especialment per part de l'Organisme de Gestió Tributària de les Diputacions.

Entre les principals controvèrsies que s'han suscitat en aquestes actuacions cal destacar el criteri aplicat per la inspecció respecte als serveis prestats per les societats holding cap a les filials.

Cal precisar que els grups empresarials i / o familiars, als efectes d'optimitzar la gestió administrativa-comptable del grup, tendeixen a doten a les estructures holding dels mitjans materials i humans per al desenvolupament d'aquestes tasques.

La pràctica habitual en aquests casos ha consistit en donar d'alta a les societats holding en la matrícula de l'Impost sobre Activitats Econòmiques en l'epígraf 849.7 "Serveis de Gestió Administrativa" de la secció 2ª de les tarifes de l'impost, ja que s'entenia que dins d'aquest epígraf es subsumia les activitats pròpies que desenvolupen les societats holdings.

Això no obstant, el criteri de la inspecció, emparada per una consulta de la Direcció General de Tributs (V1178-02, la qual no ha tingut continuïtat i amb prou feines ha tingut repercussió en els darrers 12 anys) és considerar que l'epígraf 849.7 només és predicable únicament i exclusivament per a l'activitat de realitzar gestions davant l'Administració Pública.

Aquesta consulta ha exhortat la inspecció per aplicar un criteri amb un considerable efecte recaptatori.

Si desitja que l'ajudem sobre assessorament fiscal si us plau feu clic al següent enllaç-} Vull contactar amb un assessor fiscal per preguntar sobre els grups IAE

Els serveis centrals que les societats holding presten a les filials, consisteixen en: serveis de facturació, comptabilitat, gestió cobraments, gestió de tresoreria, serveis de cash pooling, ...

En aquest sentit, la inspecció entén que, pel desenvolupament d'aquests serveis, la societat holding ha de causar alta en els següents epígrafs, en funció de la seva real exercici per part de la societat:

  • Epígraf 842 "Serveis financers i comptables."
  • Epígraf 849.1 "Cobraments de deutes i confecció de factures".
  • Epígraf 849.2 "Serveis mecanogràfics".
  • Epígraf 849.9 "Altres serveis independents NCAA" (va incloure servei recepció, secretaria, telefonista, ...)

Cal tenir en compte que quan un mateix subjecte passiu presta una pluralitat de serveis, classificats, entre altres, en l'agrupació 84, i consisteixin fonamentalment, en l'aportació del personal adequat, s'ha de causar alta en l'epígraf 849.8 "Multiservicios intensius en personal "de la matrícula de l'impost.

La inclusió dels serveis prestats per la societat dins d'aquest epígraf de "Multiservicios" resulta de gran transcendència per tenir assignada una quota mínima municipal de 6.220,48 €, de manera que la quota tributària resultant d'aquest epígraf arriba magnituds realment considerables.

Un dels elements que pot, i de fet actua en contra de la companyia en aquests supòsits, és que en les factures s'inclou el següent text: "Serveis prestats en el mes en curs a l'empara del contracte subscrit en data .... entre les dues parts. ". I l'experiència ens demostra que en aquests contractes es tendeix a incloure un gran ventall d'activitats i serveis a desenvolupar per part de la companyia holding.

Per això, entenem que les societats holdings que prestin serveis a les filials, han de procedir a revisar i analitzar el contracte de prestació de serveis subscrit entre les dues, i adequar-los a la realitat, per les possibles repercussions que de la mateixa poguessin arribar a derivar.


Sobre l'autor:

advocat fiscal a barcelona

Albert Pujol

DiG Advocats

Linkedin