Abans de res és interessant tenir clar que és la comptabilitat i per a què serveix l'empresari:

Una definició comuna considera la comptabilitat com una disciplina que s'encarrega d'estudiar, mesurar i analitzar de forma teòrica-científica la realitat econòmica, financera, social i ambiental d'una empresa o organització.

Efectivament, en aquesta descripció ja s'intueix que la comptabilitat pot ser un important instrument per a poder gestionar la companyia d'una manera eficient i professional. D'altra banda, també hi ha les opinions que consideren a la comptabilitat com un conjunt de xifres i dades dels quals ha de disposar l'empresari per poder complir amb les obligacions d'índole fiscal i mercantil, sense donar-li una major utilitat o servei.

Si desitja que li assessors sobre com aplicar la comptabilitat en la seva presa de decisions, no dubti a contactar amb nosaltres.

En la nostra opinió, la comptabilitat és un instrument viu i dinàmic que permet a l'empresari prendre decisions basades en conceptes reals, quantificables i històrics. Evidentment, si volem fer de la comptabilitat un instrument de gestió, hem de tenir clar que informació necessitem obtenir, quins criteris, conceptes i adequar l'estructura comptable perquè de forma regular, puguem disposar de les dades que ens permetran prendre decisions correctes per a la companyia.

En la majoria dels casos, les companyies solen tenir diversos tipus d'activitat que donen lloc a una certa xifra de facturació i resultats. En aquesta situació, és necessari i convenient tenir clar que àrees de negoci són les més rendibles, quines són les que per qüestions de política empresarial és convenient mantenir, quals hauríem de potenciar calculant majors demandes de futur i finalment quines són les que hauríem de tancar ja que el seu manteniment no aporta res positiu al desenvolupament de la companyia. Aquestes ordres de caràcter empresarial, són difícils de prendre i la disponibilitat de dades econòmiques històrics ens pot ajudar a tenir clars els diferents escenaris i prendre la millor decisió en cada cas. Sembla clar que la millor font d'informació per prendre aquestes decisions procedeix de la comptabilitat.

De forma més o menys regular, les empreses han de sotmetre a l'escrutini dels bancs, ja sigui per renovar les línies de finançament o per a sol·licitar l'ampliació de les existents. Normalment la documentació presentada es concreta en el balanç, compte de resultats i còpies de les últimes liquidacions d'impostos i Seguretat Social. Amb aquestes dades, els analistes bancaris fan la seva valoració sobre la nostra companyia i prenen les seves decisions. Sembla clar que les decisions que prengui la banca sobre la nostra companyia són vitals per al nostre desenvolupament i viabilitat futura, motiu pel qual com més informació i dades sobre la nostra activitat puguem aportar i siguem capaços de transmetre la realitat, passada, actual i futura, més prop dels nostres plantejaments i necessitats haurà la banca i possiblement més fàcil sigui la negociació. Novament en aquest aspecte la font adequada de les dades, ha de ser la comptabilitat.

A part dels indicats, hi ha nombrosos exemples que avalen la necessitat de disposar en tot moment d'un eficient sistema de comptabilitat, que confirmarà en tots els casos el títol de l'article en el sentit que, efectivament la comptabilitat és el millor instrument de gestió.

Segurament que el pacient lector haurà pres consciència que la seva companyia (de la mida i volum que sigui) ha de tenir en el futur d'un sistema de comptabilitat com el descrit, però ............. comencen els dubtes i problemes, com desenvolupar i posar en marxa un sistema d'aquest tipus, a qui dirigir-se, etc. Segurament el nostre consell seria comentar les seves necessitats i objectius amb un despatx especialitzat en aquest tipus de serveis, que estiguin estructurats no només per «fer comptabilitats», sinó per fer de la comptabilitat un instrument de gestió.


Economista a Barcelona

Joan Puyuelo

DiG Advocats

Linkedin