ATENCIÓ: Aquest article ja no està vigent, aquí trobés la llei actualitzada.


La inspecció de treball ha iniciat una campanya per al control de la jornada de treball. segons el Estatut dels Treballadors, En el seu article 35 apartat 5º estableix expressament que: "A efectes del còmput d'hores extraordinàries, la jornada de cada treballador s'ha de registrar cada dia i s'ha de totalitzar en el període fixat per a l'abonament de les retribucions, lliurant còpia del resum al treballador en el rebut corresponent." És a dir, preveu l'obligació de l'empresari de portar un llibre registre diari de les jornades de treball que realitzen els seus treballadors, amb l'objectiu de destacar les hores extres executades pels mateixos, i així mateix, comunicar-al treballador.

D'aquesta previsió, la Inspecció de Treball ha interpretat que el registre s'ha d'efectuar a tots els treballadors, independentment que facin o no hores extres, així com si realitzen una jornada a temps complet o parcial (recordem que era obligació de l'empresari portar el còmput de les hores dels treballadors a temps parcial des de l'any 2013 i després de l'RD Llei 16 / 2013, de 20 de desembre, de mesures per afavorir la contractació estable i millorar l'ocupabilitat dels treballadors). La Inspecció fonamenta tal interpretació bàsicament en dos recents sentències de l'Audiència Nacional (cas Bankia i cas NCG Banco).

Per això, mitjançant la recent Instrucció 3 / 2016 dictada per la Direcció General de la Inspecció de Treball, Sobre la intensificació del control en matèria de temps de treball, s'han establert les instruccions a seguir en el control del compliment de les normes sobre temps de treball i en concret, en la realització d'hores extraordinàries, així com la implantació de sistemes o mecanismes de registre de jornada diària. Conseqüentment, la Inspecció ha iniciat una campanya per comprovar que les empreses registren la jornada dels seus treballadors, incidint en els sectors on intueix que es realitzen un major nombre d'hores extres, com ara:

  • banca;
  • Indústria Manufacturera, com l'alimentació, tèxtil, peces de vestir, indústria del cuir i del calçat, arts gràfiques i reproducció de suports gravats, fabricació de mobles;
  • Comerç al detall i l'engròs;
  • Reparació de vehicles a motor;
  • Activitats sanitàries i serveis socials.

Així mateix, insistirà principalment en les empreses de menys de 50 treballadors.

Per tant, la nostra recomanació, és la de procedir a registrar la jornada de tots els seus treballadors. Per a això, el registre ha de ser diari i incloure l'horari d'entrada i sortida, incloent-se les hores efectivament treballades.

No hi ha un model concret obligatori, podent-se dur per exemple mitjançant format electrònic amb un sistema de fitxatges, o manual, amb la signatura del treballador. Així mateix, haurà de lliurar-còpia al treballador i informar mensualment als representants dels treballadors.

Ha de tenir present que la verificació de tal incompliment podria ser objecte de diferents conseqüències segons l'eventual infracció comesa, davant la inspecció de treball, així com d'una nova actuació per part de la Inspecció en un moment posterior o inclusió de la seva empresa en una nova campanya de comprovació. D'aquesta manera, si no hi ha registre, la Inspecció requerirà per al seu compliment i estendrà acta d'infracció per infracció greu (art. 7.5 RDL 5 / 2000 de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social) amb multa de 625 a 6.250 euros . Igualment, si constata l'existència d'hores extres no declarades s'estendrà acta d'infracció per infracció greu en superar la jornada màxima de treball (art. 7.5 LLISOS) i, si escau, per infracció d'impagament de salaris molt greu o greu (art. 8.1 o 7.10 LISOS), procedint a la liquidació de les que no han estat cotitzades. Així mateix, si no s'han comunicat als representants dels treballadors, també s'estendrà acta d'infracció per infracció greu (art. 7.7 LISOS). Finalment, en el cas que l'empresa hagués procedit al registre i declaració d'hores extres, però hauria superat el límit màxim anual de 80 hores, de la mateixa manera s'estendrà acta d'infracció per infracció greu (art. 7.5 LISOS).


Sobre l'autor:

Miquel Fornieles

DiG Advocats

Linkedin