La Plusvàlua municipal a Barcelona s'adapta a la situació actual. Recordem que el Tribunal Constitucional (TC) ha considerat que, quan hi ha una pèrdua econòmica en vendre un terreny, no s'ha de pagar plusvàlua i que, per això, s'ha de reformar la llei per calcular l'impost quan no hi ha hagut increment de valor.

No obstant això, el TC no ha establert un termini per esmenar aquesta situació i, passats sis mesos, no s'ha dictat cap disposició al respecte. A més, no sembla que a curt termini es disposi d'un text modificat en el sentit establert pel TC.

¿I que provoca això? Doncs un evident caos procedimental i administratiu ja que les diferents administracions no tenen clar què fer en aquests supòsits, amb el problema afegit que, mentrestant, se segueixen generant operacions que "teòricament" poden suposar la liquidació de la plusvàlua municipal.

En el cas de la plusvàlua municipal a Barcelona, L'Ajuntament de Barcelona, ​​en haver constatat que està situació de «impasse» es va a demorar més del que seria desitjable, ha adoptat els següents criteris:

Devolucions ja sol·licitades i pendents de resoldre:

En els procediments ja iniciats davant l'Ajuntament, es preveu com a mesura provisional, quan l'obligat tributari invoqui de manera fundada que no s'ha produït increment de valor, la suspensió del procediment administratiu. Per acordar aquesta suspensió s'ha de notificar prèviament a l'obligat tributari, el qual podrà pronunciar-s'hi. I aquesta suspensió es mantindria fins que el legislador no s'aprovi la modificació de la Llei d'Hisendes Locals dictaminada per la Sentència del Tribunal Constitucional.

Devolucions pendents de sol·licitar:

Els procediments de rectificació d'autoliquidacions que s'iniciïn (i en els quals el subjecte consideri que l'operació no es troba subjecta a l'impost) podran presentar-se sense quantificar el deute (és a dir, entenent que no s'ha de pagar cap impost) sempre que es justifiqui de forma documental la causa per la qual s'entén que no s'ha de pagar. I aquests casos (igual que en el supòsit anterior), no es podran revisar per l'Administració fins que no sigui aprovada la modificació legal d'acord amb la Sentència dictada pel TC. No obstant això, no es diu quant a l'hipotètic meritació d'interessos per al cas que finalment i després de l'adaptació de la Llei d'Hisendes Locals al contingut de la Sentència del Tribunal Constitucional es considerés per l'Ajuntament de Barcelona que l'operació si es trobava subjecta a l'Impost. En conseqüència, no s'esmena totalment la inseguretat jurídica existent fins a la data d'acord amb la Sentència 59 / 2017 de 11 de Maig del Tribunal Constitucional.


Sobre l'autor:

Daniel Vigo, dig advocats

Daniel Vigo

DiG Advocats

Linkedin