L'Ajuntament de Barcelona ha complert finalment amb la seva intenció declarada d' promoció d'habitatges de lloguer social i per facilitar-ho, el passat mes de desembre va modificar el Pla General Metropolità en dos aspectes importants:

  • Destinar un 30% de sostre d'habitatge a protecció publica.
  • Declarar àrea de tempteig i retracte a la Ciutat de Barcelona.

Destinar un 30% de sostre d'habitatge

Aquesta norma de promoció d'habitatges de lloguer es tradueix en la pràctica en què tots els edificis de nova construcció o que siguin objecte de gran rehabilitació dedicats a habitatge plurifamiliar i amb un sostre urbanístic superior a 600 m2, hauran de destinar un mínim del 30% de sostre d'habitatge a habitatge de protecció pública de règim general en el mateix edifici, o dins del mateix barri prèvia tramitació d'un planejament referent a això.

Els habitatges que hagin de destinar-se a protecció oficial es determinaran en la tramitació de la llicència d'obres i, per això, es precisés haver obtingut abans la qualificació provisional dels habitatges de protecció oficial.

Per atorgar la llicència de primera ocupació serà necessari obtenir prèviament la cèdula de qualificació definitiva de l'immoble.

S'estableix un ajornament de dos anys, és a dir no s'apliquessin aquestes normes, a les llicències d'obres presentades amb anterioritat a l'entrada en vigor de la nova norma, i també les que es presentin dins els dos anys següents, sempre que es acrediti que es va formalitzar en document públic la transacció de l'immoble entre 1 de juliol de 2016 i l'aprovació inicial de la modificació, o, si es va formalitzar aquesta transacció entre el 1 de gener de 2016 i el 30 de juny de 2016, es justifiqui mitjançant un informe econòmic, validat per l'Ajuntament, que l'aplicació d'aquesta nova norma faria inviable l'actuació.

Cal tenir en compte, finalment, que aquesta nova normativa està subjecta a revisió, si algú decideix impugnar mitjançant un recurs contenciós-administratiu, en un termini de dos mesos.

Per a més informació al respecte d'algun tema legal, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres.

Àrea de tempteig i retracte

L'Ajuntament de Barcelona, ​​podrà exercitar el dret de tempteig i retracte en les transmissions dels següents immobles que estiguin radicats en el terme municipal de Barcelona:

  • Edificis plurifamiliars sencers destinats a habitatge.
  • Terrenys sense edificar.
  • Terrenys amb edificacions ruïnoses o totalment desocupades.
  • Habitatges buits sotmeses a l'impost sobre habitatges buits, entenent-se per tals les que portin més de dos anys desocupades, sense causa justificada.
  • Habitatges en àrees de rehabilitació i de conservació.
  • Habitatges en construcció o ja construïdes sempre que els transmitientes les hagin adquirit del promotor.
  • Pisos o cases, provinents d'execucions hipotecàries o de procediments de compensació o pagament de deute amb garantia hipotecària.

També queden sotmesos a tempteig i retracte les transmissions d'accions o de participacions socials corresponents a societats mercantils vinculades directament o indirectament a l'activitat immobiliària i que tinguin la propietat d'algun dels immobles abans ressenyats.

Perquè l'Ajuntament pugui exercir el seu dret de tempteig, abans d'efectuar qualsevol transmissió haurà de comunicar a l'Ajuntament la intenció de transmetre i les condicions pactades per a aquesta transmissió.

Transcorregut un mes des de la notificació sense que l'Ajuntament hagi comunicat el seu interès en exercir el dret de tempteig, el transmetent podrà efectuar la transmissió en les mateixes condicions comunicades.

Els efectes de la notificació caduquen al cap de quatre mesos si no es realitza la transmissió.

Posteriorment a la transmissió es comuniqués a l'Ajuntament juntament amb una còpia de l'escriptura pública en què s'hagi formalitzat la transmissió.

L'Ajuntament podrà exercitar el dret de retracte en un altre termini d'un mes, si no s'haguessin complert totes les condicions que se li havien comunicat per exercir el dret de tempteig, o no s'hagués produït aquesta comunicació en el seu moment.


Sobre l'autor:

Advocat Patrimoni a Barcelona

Francesc Fortuny

DiG Advocats

Linkedin