La reforma laboral segons el Reial decret llei 5 / 2006, de 9 de juny, per a la millora del creixement i de l'ocupació, publicada al BOE núm 141, de l'14 de juny.

El passat 15 de juny van entrar en vigor algunes de les mesures que preveu la reforma laboral pactada entre el Govern, la patronal i els sindicats el passat 4 de maig, a saber, el límit a l'encadenament abusiu de contractes temporals i la millora de les prestacions del Fons de Garantia Salarial. D'altra banda, el dia 1 de juliol de 2006 va entrar en vigor el nucli central de mesures que suposa l'esmentada reforma, que neix amb la finalitat d'impulsar l'ocupació estable i de qualitat, reduint la taxa de temporalitat existent, d'afavorir la flexibilitat de les empreses perquè participin en un mercat cada vegada més competitiu i de millorar la protecció per desocupació i les prestacions del Fons de Garantia Salarial.

Aquestes mesures centrals inclouen el pla extraordinari de conversió de contractes temporals en contractes indefinits, el nou sistema d'incentivació a la contractació fixa i la reducció de cotitzacions a les empreses.

Per començar s'estableix un rotund límit a l'encadenament de contractes temporals, que suposa que tot treballador que, havent subscrit dos o més contractes temporals amb la mateixa empresa, acumuli un període de prestació de serveis en el mateix lloc de treball superior a 24 mesos dins d'un període de 30 mesos, passi a ser considerat treballador amb contracte indefinit. D'acord amb els registres de la Seguretat Social, en l'actualitat hi ha l'ordre d'uns 300.000 treballadors afectats per la concatenació abusiva de contractes temporals.

D'altra banda, la bateria de mesures contra la temporalitat inclou l'eliminació gradual de les bonificacions a la conversió de contractes temporals en indefinits, de manera que els contractes temporals subscrits abans del 1 de juny de 2006 rebran la bonificació corresponent (800 € a l'any durant 3 anys) si es transformen en indefinits abans del proper 1 de gener. Aquests ajuts seran igualment aplicables a la transformació de contractes formatius, de relleu i de substitució per jubilació.

En el mateix ordre, els contractes temporals subscrits fins al 31 de desembre de 2007 podran convertir-se en contractes indefinits de foment de l'ocupació estable que comporten una indemnització per acomiadament (33 dies per any de servei amb un màxim de 24 mensualitats) inferior a la de un contracte indefinit ordinari (45 dies per any de servei amb un màxim de 42 mensualitats) .Fins ara, només eren convertibles per aquesta via els contractes temporals subscrits abans del 31 de desembre de 2003.

Pel que fa a les contractacions de treballadors fixos d'inici, a partir de l'1 de juliol de 2006 les cotitzacions empresarials per desocupació baixen 0,25 punts, rebaixa que s'incrementarà a partir de l'1 de juliol de 2008 en un altre 0,25, de manera que finalment la rebaixa total de les quotes d'atur és de 0,50 punts.

Entre altres novetats, el pla d'incentivació a la contractació indefinida inclourà entre els col·lectius beneficiaris als joves homes d'entre 16 i 30 anys, amb ajudes de 4 anys de durada enfront dels 2 anys actuals. Les quantitats aplicables com ajudes oscil·laran entre els 500 i els 3.200 €, en funció del col·lectiu a què pertanyi el treballador amb el qual se subscrigui el contracte indefinit en qüestió. Fins a la data els estímuls esmentats suposaven percentatges de bonificacions en les quotes empresarials que ara es veuen substituïts per quanties fixes, amb la finalitat que la disminució del cost laboral sigui relativament superior en el supòsit de treballadors amb salaris menors, que constitueixen també el col·lectiu amb taxes d'atur i de temporalitat superiors a la mitjana.

Finalment amb la reforma laboral, i pel que fa al capítol de reducció de costos empresarials per cotitzacions al Fons de Garantia Salarial, les quotes a abonar per les empreses baixaran del 0,4% actual al 0,2%. Així mateix baixaran del 7,7% actual al 6,7% les cotitzacions empresarials per desocupació dels contractes temporals a temps complet celebrats per les ETT, eliminant-se el recàrrec en la cotització fins a la data existent i quedant, d'aquesta manera, en igualtat de condicions respecte de la resta de contractes temporals.


Silvia de Quintana Sáez

DiG Advocats