Recull de les preguntes més freqüents que ens arriben any rere any per aquestes dates, en la liquidació de l'impost de renda per persona física IRPF, Coneguda popularment com a Declaració de la Renda.


Com es determinen les rendes immobiliàries procedent d'un arrendament d'habitatge?

Als ingressos se'ls resta les despeses de comunitat, IBI, de reparacions, interessos del finançament, 3% del valor de la construcció, honoraris administrador així com qualsevol altra despesa necessària relacionat amb l'immoble.

especialitats:

 • Quan l'immoble sigui destinat a habitatge habitual de l'arrendatari, la renda neta (Ingressos menys despeses) es reduirà en un 60%, encara que el resultat és negatiu.
 • Aquesta reducció serà del 100% sobre la renda neta positiva, quan l'arrendatari tingui entre 18 i 30 anys i uns rendiments nets del treball o d'activitats econòmiques superiors a 7.455,14 €.
 • Durant el període en que l'habitatge no estigui arrendat s'haurà de realitzar la imputació de rendes per ús d'habitatge pel propietari i les despeses no seran deduïbles.

Quines despeses són deduïbles del rendiment del capital mobiliari?

Únicament són deduïbles les despeses d'administració i custòdia dels valors negociables (accions, bons ...) però no els despesa de gestió de la cartera.


Preferents i Dació en Pagament:

Possibilitat de poder compensar les rendes negatives derivades de deute subordinat o de participacions preferents, o de valors rebuts a canvi d'aquests, generades a entre 2010 i 2014, amb rendes positives de la base de l'estalvi i també amb les generades per transmissió d'elements patrimonials de la base general (període generació inferior a un any).


Guanys patrimonials. Diferència entre les generades a menys ia més d'un any.

Els guanys o pèrdues patrimonials generats en un termini superior a l'any, s'integren a la base de l'estalvi, tributant als tipus fixos del 21%, 24% i 27%, segons els imports.

Les altres pèrdues o guanys (a curt termini) s'integren a la base general de l'impost. En el cas de pèrdues netes s'integren amb el límit del 10% de les altres rendes de la base general.


Persona gran 65 anys ven el seu habitatge habitual.

La Llei estableix una exempció i, per tant, no subjecta a tributació dels guanys patrimonials que es puguin generar com a conseqüència de la transmissió de l'habitatge habitual per part d'un contribuent major de 65 anys.

En aquests supòsits cal tenir molt en compte el concepte d'habitatge habitual a l'efecte de l' IRPF.


Tributació rescat Pla de Pensions per un jubilat.

Lus plans de pensions i altres sistemes de previsió social poden ser rescatats bé d'una sola vegada, rescatant tot el capital, bé en diversos anys en forma de renda.

En el supòsit de rescat en forma de capital, es podrà aplicar una reducció del 40% a la part de la prestació que correspongui a aportacions realitzades abans del 31-12-2006.

Aquesta reducció és aplicable a tots els plans de pensions que es rescatin en aquest mateix primer any. Així doncs, els plans de pensions que es rescatin, encara que sigui en forma de capital en els anys successius, no es podran beneficiar d'aquesta reducció.


Aportacions a Plans de Pensions (diferents opcions).

El límit fiscal conjunt de reducció per a totes les aportacions realitzades en un any per als diferents plans de pensions és la menor de:

 • 30% de la suma de rendiments nets del treball i de les activitats econòmiques (50% per a contribuents majors de 50 anys).
 • 10.000 € (12.500 € per a contribuents majors de 50 anys).

A més 5.000 € anuals per a les primes a assegurances col·lectives de dependència satisfetes per l'empresa.

Sense perjudici de les reduccions realitzades amb els límits anteriors, els contribuents poden aplicar les aportacions a sistemes de previsió social realitzades a favor de cònjuges o persones amb discapacitat amb les que es tingui relació de parentiu fins a cert grau.


Pensió compensatòria a favor d'un dels cònjuges, com ha de declarar-pel pagador i pel perceptor?

Per al cònjuge que la rep té la consideració de rendiment de treball (ingrés), i si compleix amb requisits legals pot aplicar reducció per rendiment irregular (40% any 2014).

Veure límits obligació de declarar (a partir 11.200 € si no es té un altre tipus de rendiments).

El pagador pot reduir la seva base imposable amb l'import de la pensió.


Anualitats per aliments a favor dels nens Quin tractament tributari tenen?

No suposen un ingrés per al perceptor ni tampoc dret a deducírsela al pagador.

S'aplica separadament l'escala de tipus de l'impost a l'import de les anualitats i la resta de la base imposable. Així s'aconsegueix reduir la progressivitat de les tarifes de l'impost.


La sentència de divorci / separació es dicta en 2015, i en 2014 es va dictar acte judicial mesures cautelars atorgant guarda i custòdia a favor d'un dels cònjuges ¿com s'han de s'apliquen els mínims familiars cadascun dels progenitors?

El cònjuge amb el qual convisquin els fills a data 31 de desembre, és a dir, el que tingui la guarda i custòdia per acte judicial, es pot computar la totalitat del mínim per descendent, però no podrà fer la declaració conjunta amb els seus fills per no formar una unitat familiar, en no haver-hi en aquesta data sentència judicial de divorci / separació.


Custòdia compartida, Qui pot fer la declaració conjunta amb els fills?

En principi, qualsevol dels dos progenitors pot fer la declaració conjuntament amb els fills, PERÒ NOMÉS UN D'ELLS. En conseqüència, han de posar-se d'acord cada any, ja que si ho fan els dos l'Agència tributària ho detectarà fàcilment.


Deducció per inversió en habitatge habitual.

Aquesta deducció continua vigent per:

 • Els contribuents que hagin adquirit el seu habitatge habitual amb anterioritat al 01-01-2013.
 • Els que haguessin satisfet quantitats abans d'aquesta data per a la construcció, rehabilitació o ampliació del seu habitatge habitual, i s'haguessin practicat la deducció en la seva declaració 2012 o d'exercicis anteriors.

Inversió en empresa de nova creació. Beneficis fiscals.

És deduïble el 20% de les quantitats satisfetes, per l'adquisició d'accions o participacions en empreses de nova o recent creació (tres anys anteriors), en els següents supòsits:

 • Ha de tractar-se d'una societat de capital (SA o SRL) o una societat laboral (SAL o SRLL), que no cotitzi en borsa.
 • L'empresa ha d'exercir una activitat econòmica.
 • L'import dels fons propis no ha d'excedir dels 400.000 euros en l'inici del període impositiu de la mateixa, en què el contribuent adquireixi les accions o participacions.
 • S'ha de mantenir la titularitat de la inversió en un termini establert entre 3 i 12 anys.
 • Limitació màxim percentatge de participació a l'40 per 100, de manera directa o indirecta, conjuntament amb el seu cònjuge o qualsevol persona unida per parentiu fins a segon grau.
 • Que a través d'aquesta empresa no s'exerceixi la mateixa activitat que es venia exercint anteriorment mitjançant una altra titularitat.

En tot cas, la base màxima de la deducció és de 50.000 €.


Sobre l'autor:

advocat fiscal a barcelona

Albert Pujol

DiG Advocats

es.linkedin.com/in/pujolalbert