aquelles entitats sense ànim de lucre que superin la xifra de 100.000 euros d'ingressos anuals, o bé que les seves rendes no exemptes i sotmeses a retenció superin els 2.000 euros anuals (per exemple, els obtinguts per interessos dels seus comptes bancaris), han de presentar la declaració de l' Impost sobre Societats (En avant LIS) corresponent a l'exercici 2004.

També estaran obligades a presentar dit Impost les entitats acollides a la Llei 49 / 2002 del règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

Les Associacions sense animo de lucre poden acollir-se a dos règims tributaris. En general s'aplicarà el règim especial de "Entitats parcialment exemptes" regulat en la pròpia LIS, tot i que, a opció del subjecte passiu i quan aquest compleixi amb determinats requisits, podrà aplicar el règim fiscal específic regulat per la Llei 49 / 2002 del "Mecenatge ".

Si la vostra entitat sense ànim de lucre no ha estat declarada d'utilitat pública o bé sent d'utilitat pública no ha presentat declaració censal (model 036) Acollint-se al que regula la Llei 49 / 2002, haurà d'aplicar el règim especial regulat en la LIS. Aquest presenta les següents particularitats:

  • El tipus de gravamen és del 25%, a aplicar sobre la base imposable de procedent dels beneficis ajustats.
  • Aquest règim estableix que quedaran exempts de tributació els beneficis que procedeixin de la realització d'activitats que constitueixin el seu objecte social o finalitat específica, entre els quals cal destacar els ingressos percebuts per quotes, subvencions, serveis propis de la fi social i altres actes que corresponguin a seva la finalitat específica.
  • També quedaran exemptes de tributació les adquisicions i transmissions a títol lucratiu, entre les que destaquen les donacions, sempre que l'import de les mateixes es destini a la pròpia activitat de l'associació.
  • Per contra, sempre tributaran per aquest impost els ingressos percebuts per les activitats econòmiques que realitzi una entitat sense ànim de lucre, els ingressos percebuts en base a convenis de col·laboració, els rendiments del capital mobiliari (interessos bancaris, dividends ...) i els rendiments obtinguts per lloguers, entre d'altres.

Si la seva associació ha estat declarada d'utilitat pública i, al seu torn, ha presentat el corresponent model de declaració censal acollint-se al que regula la Llei 49 / 2002, podrà aplicar aquest règim fiscal que resulta més beneficiós.

  • El tipus de gravamen ha d'aplicar és del 10%.

· Però el que té més transcendència és que la immensa majoria dels ingressos quedaran exempts de tributació ja que aquest règim atorga l'exempció a gran part de les activitats econòmiques, als ingressos obtinguts mitjançant convenis de col·laboració, als rendiments mobiliaris i fins i tot a aquells obtinguts per arrendaments.