Les factures rectificatives que són i com funcionen:

Des de la introducció de l'IVA al nostre país, la forma d'emetre les factures rectificatives i de registrar-les no havia estat subjecta a grans canvis. Les factures rectificatives (Normalment anomenades abonaments) s'emetien amb signe negatiu i es registraven d'aquesta manera en els llibres de l'IVA.

Amb l'aprovació del Reial Decret 1496 / 2003, De 28 d'octubre que regula les obligacions de facturació, es van introduir certes modificacions en el règim de les factures rectificatives.

Aquesta nova regulació de les factures rectificatives va generar nombrosos problemes d'índole pràctic, ja que els sistemes informàtics no estaven adaptats a aquesta nova forma d'emetre les factures rectificatives i el seu registre en els llibres de l'IVA.

Per aquesta raó, finalment l'Administració Tributària replega veles en aquest tema amb el Reial Decret 87 / 2005, de 31 de gener, que modifica el Reglament de Facturació i suposa una reducció significativa dels requisits formals que estableix el Reial Decret 1496 / 2003.

Les modificacions del Reglament de Facturació, es poden resumir de la següent manera:

  • La rectificació pot realitzar-se amb independència que el resultat sigui positiu o negatiu (a diferència del que establia el Reial Decret 1496 / 2003, es poden emetre factures amb signe negatiu).
  • Es permet la rectificació de diverses factures en un únic document de rectificació quan les operacions que es documenten en les factures inicialment expedides s'hagin realitzat en un mateix mes natural.
  • La numeració de les factures rectificatives s'ha de fer amb un número de sèrie diferent del de les factures originàries.
  • La factura rectificativa ha de complir amb tots els requisits exigits pel reglament de facturació per a l'emissió de les factures ia més, s'ha de fer constar la seva condició de document rectificatiu, així com la descripció de la causa que motiva la rectificació.
  • No és necessària l'emissió de document rectificatiu en els casos de devolució d'envasos i embalatges, si es realitzen posteriors operacions amb el mateix destinatari sempre que el tipus impositiu aplicable a totes les operacions sigui el mateix.
  • Les anteriors modificacions són d'aplicació també als documents substitutius.
  • Aquesta modificació és aplicable als documents expedits a partir de 1 de gener de 2004 i al seu anotació registral.

Sobre l'autor:

ines gros, dig advocats, advocat fiscalista

Inés Gros

DiG Advocats

Linkedin